شرایط نایب
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 114ـ کسى که نایب در انجام حج مى شود، باید داراى شرایط ذیل باشد:

1ـ بلوغ بنابر احتیاط واجب، بلکه در نیابت از حجّ واجب، بلوغ لازم است.

2ـ عقل.

3ـ ایمان.

4ـ اطمینان به انجام دادن عمل.

5ـ آگاهى از احکام حج، هر چند با راهنمایى دیگران.

6ـ بر خود نایب در آن سال حجّ واجبى نباشد. البتّه اگر واجب باشد نیابت او صحیح است، ولى به خاطر ترک حجّ واجب گناه کرده است.

7ـ در ترک بعضى از افعال حج معذور نباشد، ولى عذرهایى که در خود حج پیش مى آید مانعى ندارد.

مسأله 115ـ هرگاه نایب عمل را انجام دهد، ولى در صحّت اعمال او شک شود، حمل بر صحّت مى شود.

مسأله 116ـ کسى که براى انجام حجّ تمتّع وقت ندارد، و وظیفه او عدول به حجّ اِفراد است، نمى تواند براى حجّ تمتّع نایب شود، ولى اگر شخصى در وسعت وقت براى حجّ تمتّع اجیر شود، سپس وقت او براى انجام حجّ تمتّع تنگ گردد، باید عدول کند و نیابت او صحیح است.

 

مسأله 117ـ هر کسى مى تواند از طرف دیگرى براى انجام حج نایب شود، به شرط این که از مسائل حج آگاه باشد، خواه قبلا حج بجا آورده باشد یا نه، و اگر نایب به عللى نتواند حج نیابتى را بجا آورد، نمى تواند آن را به دیگرى واگذار کند; مگر به اجازه صاحب پول.

مسأله 118ـ کسى که حج بر او واجب شده (چه سال استطاعتش باشد، و چه از قبل حج بر وى مستقر شده باشد) نمى تواند از طرف دیگرى براى حج اجیر شود، ولى اگر این کار را کند حجّ نیابتى وى صحیح مى باشد; هر چند گناه کرده است، و کسى که مستطیع نیست مى تواند حجّ نیابتى بجا آورد، و با رسیدن به مکّه از این طریق مستطیع نمى شود.

مسأله 119ـ کسى که معذور از انجام صحیح بعضى از مناسک و اعمال حج است، نمى تواند اجیر و نایب دیگرى شود، و اگر چنین شخصى، حتّى به صورت مجّانى، از سوى شخصى حج بجا آورد، اکتفا کردن به آن اشکال دارد، ولى عذرهایى که در خود حج به طور تصادفى پیش مى آید، مانند وقوف اضطرارى و امثال آن، مانع نیابت نیست.

مسأله 120ـ زن مى تواند از طرف مرد و مرد مى تواند از طرف زن نیابت کند، و هر کدام باید وظیفه خودشان را در چنین حجّى رعایت نمایند. اگر زن است وظایف زنان را بجا آورد، و اگر مرد است مطابق وظائف مردان عمل کند; ولى بهتر آن است که زن براى زن و مرد براى مرد نیابت کند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای