حجّ بلدى و حجّ میقاتى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 121ـ جایز است براى انجام حجّ واجب کسى را از طرف میّت اجیر کنند که از «میقات» حج را بجاى آورد، و پول آن از اصل ترکه خارج مى شود، و آن را «حجّ میقاتى» مى نامند، ولى اگر ورثه اجازه دهند مى توان

 مسأله 122ـ اگر «نایب» در حجّ بلدى چند ماه قبل از ایّام حج به شهر «منوب عنه» برود، و به عنوان «نیابت» از حج از آنجا حرکت کند، و به وطن خویش یا محلّ دیگرى رود، و در ماه ذى الحجّه از آنجا عازم حج شود، همین مقدار براى حجّ بلدى کافى است، و رفتن در ماه ذى الحجّه ضرورتى ندارد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای