احکام نیابت
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 123ـ نایب باید در عمل قصد نیابت کند و منوب عنه را در نیّت، ولو إجمالا، تعیین کند، و لازم نیست نام او را ببرد، ولى مستحبّ است.

مسأله 124ـ لباس احرام و پول قربانى در حجّ نیابتى بر عهده اجیر است; مگر این که هنگام قرارداد طور دیگرى شرط کرده باشند.

مسأله 125ـ نایب در طواف نساء نیز باید قصد منوب عنه را نماید، و احتیاط مستحب آن است که آن را به قصد «ما فى الذمه» یعنى آنچه بر عهده او است بجا آورد.

مسأله 126ـ اگر نایب طواف نساء را به طور صحیح انجام ندهد، همسر بر او حلال نمى شود، ولى بر منوب عنه، چنانچه در حیات باشد، چیزى نیست.

مسأله 127ـ در حجّ واجب نیابت یک نفر از چند نفر در یک سال جایز نیست ولى در حجّ غیر واجب مى تواند قصد نیابت از چند نفر کند.

مسأله 128ـ کسى که براى حجّ تمتّع اجیر شده، پس از انجام حجّ نیابى، مى تواند از سوى دیگرى براى عمره مفرده اجیر شود; همان گونه که مى تواند براى خودش عمره مفرده بجا آورد; مشروط بر این که در همان ماه قمرى که براى منوب عنه انجام داده نباشد، و اگر در همان ماه قمرى باشد، قصد رجاء کند.

مسأله 129ـ اگر کسى براى حج اجیر شود و تعیین نکنند در چه سالى انجام دهد، باید در اوّلین سال انجام دهد.

مسأله 130ـ پس از آن که نایب اعمال حج را بجا آورد، حج از معذور ساقط مى شود، و لازم نیست خودش به حج برود; هر چند بعداً عذرش برطرف شود; امّا اگر قبل از اتمام حج عذرش برطرف شد، چه قبل از احرام باشد یا پس از آن، بنابر احتیاط واجب باید خودش به حج برود.

مسأله 131ـ تنها با اجیر کردن کسى براى حج از طرف میّت، ذمّه او ادا نمى شود، مگر زمانى که اطمینان حاصل شود او حج را بجا آورده است. ولى چنانچه نایب بعد از احرام و داخل شدن در حرم بمیرد ذمّه میّت ادا مى شود، و فرقى میان اقسام حج و نیابت نیست. و اگر بعد از احرام و قبل از دخول در حرم بمیرد احتیاط آن است که دوباره اجیر بگیرند. و اگر قبل از احرام بمیرد، باید دوباره اجیر بگیرند.

مسأله 132ـ نایبى که اوّلین بار به مکّه مشرف مى شود احتیاط واجب آن است که بعد از عمل نیابت، اگر بتواند عمره مفرده اى براى خودش نیز بجا آورد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای