مواردى که نیابت جایز نیست
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 140ـ نیابت از بچّه، یا دیوانه اى که حج بر او مستقر نشده، چه حکمى دارد؟

جواب: خالى از اشکال نیست.

سؤال 141ـ شخصى پس از تشرّف به مدینه منوّره بر اثر حوادثى دیوانه مى شود. با توجّه به این که حج سابقاً بر او مستقر شده، آیا مى توان براى او نایب گرفت؟ اگر نیابت جایز نباشد، تبرّع حج از سوى او چه حکمى دارد؟

جواب: اگر امید به بهبودى او نباشد، گرفتن نایب مانعى ندارد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای