3ـ سابقه تشرّف
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 172ـ آیا «صرورة»، یعنى کسى که تاکنون به حج مشرّف نشده، مى تواند نایب شود؟ اگر مرد باشد یا زن، از طرف مرد باشد یا زن، تفاوتى دارد؟

جواب: نیابت «صرورة»، چه مرد باشد و چه زن، جایز است; خواه از طرف مرد باشد، یا از طرف زن; ولى نیابت زن، مخصوصاً اگر منوب عنه مرد باشد، کراهت دارد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای