سؤالات دیگر نیابت
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 173ـ شخصى از قم براى حجّ بلدى اجیر شده، در حالى که ساکن اراک است. وى در نظر داشته که به قم برود و از آنجا حرکت کند، پس از چند روز، در حالى که از موضوع غافل بوده، براى انجام کار دیگرى به قم و سپس به تهران مى رود. آیا همان نیّت قبلى براى حرکت از قم کافى است، یا باید به قم برگردد، و از آنجا نیّت حج بلدى کند؟ اگر از ایران خارج شده باشد چه وظیفه اى دارد؟

جواب: اگر مى تواند، باید برگردد; مگر این که نیّت در اعماق ذهنش وجود داشته باشد، و چنانچه برنگشت، هر چند در صورت امکان، و حج را انجام داد، حجّ او صحیح است; ولى اجرتش به همان نسبت کم مى شود، مگر این که اجیر کنندگان راضى شوند.

سؤال 174ـ آیا شخص زنده، در مواردى که مجاز به گرفتن نایب است، باید از «بلد» نایب بگیرد، یا از «میقات»؟ اگر دیگرى براى او نایب بگیرد کفایت مى کند؟

جواب: نایب گرفتن از میقات کفایت مى کند، و خودش باید نایب

بگیرد، و نایب گرفتن دیگرى براى او کافى نیست، مگر این که از طرف او وکالت داشته باشد.

سؤال 175ـ کسى که حجّ نیابى انجام مى دهد اگر در قربانى، شخص دیگرى را وکیل کند، قربانى کننده، که نایبِ نایب است، چگونه نیّت نماید؟ آیا باید نیّت کند که به وکالت از سوى میّت قربانى مى کنم، یا به وکالت از سوى نایب میّت؟ و در هر صورت، آیا ذکر نام میّت هم لازم است؟

جواب: بردن نام میّت لازم نیست، بلکه کافى است نیّت کند که آنچه را بر عهده نایب است انجام مى دهد.

سؤال 176ـ نایبى پس از ورود به مکّه شک مى کند که آیا هنگام نیّتِ احرام، نیّتِ نیابت کرده یا نه؟ آیا باید به میقات برگردد و مجدّداً به نیّت منوب عنه مُحرم شود، یا حج براى خودش محسوب مى شود، و دیگر نمى تواند نایب باشد؟

جواب: در نیّت، گذراندن از ذهن لازم نیست. اگر انگیزه او از آمدن به مکّه و احرام نیابت بوده، عمل را به عنوان نیابت انجام مى دهد، ولى اگر از اوّل مردّد بوده به چه قصدى حج بجا آورد، مى تواند به نیّت اجمالى (یعنى همان نیّت موقع احرام) عمل خود را به اتمام برساند، ولى براى نیابت کفایت نمى کند.

سؤال 177ـ آیا براى کسى که در طواف عمره تمتّع یا طواف حج، نایب شده جایز است که طواف را در غیر ایّام حج انجام دهد؟

جواب: باید طواف حجّ تمتّع را تا آخر ذى الحجّه، و طواف عمره تمتّع را در ماههاى حج، قبل از عرفات بجا آورد.

سؤال 178ـ آیا بر نایب لازم است علاوه بر طواف نساء که به نیّت منوب عنه بجا مى آورد، براى خود نیز طواف نساء انجام دهد؟

 

جواب: واجب نیست.

سؤال 179ـ اگر مردى که قادر است در روز رمى جمرات کند، از سوى زنى نایب شود، آیا مى تواند رمى را در شب انجام دهد؟

جواب: نمى تواند.

سؤال 180ـ شخصى در میقات محرم شده، و لبّیک مى گوید، سپس به فکر مى افتد که چون سفر دوّم اوست، براى پدر، یا مادر، یا یکى از خویشاوندان، حجّ تبرّعى انجام دهد. آیا مى تواند عدول کند، و دوباره به نیّت شخص مورد نظر محرم شود؟

جواب: اگر به احرام صحیح محرم شده نمى تواند نیّت را عوض کند; بلکه باید عملش را به همان نیّتى که در احرام داشته به انجام برساند.

سؤال 181ـ شخصى به عنوان نیابت از دیگرى در مسجد شجره محرم شده، و به مکّه آمده است. در جلسات آموزشى مناسک حج، متوجّه مى شود که خودش مستطیع بوده است، اکنون چه وظیفه اى دارد؟

جواب: احتیاطاً عمره را تمام کند، و طواف نساء را بجا آورد، و سپس به میقات برگردد، و براى حجّ خودش محرم شود. این در صورتى است که اجیر نشده باشد، و گرنه اجاره او صحیح است، و در آن سال مستطیع نیست.

سؤال 182ـ آیا نایب مى تواند با نذر قبل از میقات محرم گردد؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 183ـ آیا جایز است در یک سال اصالتاً از طرف خودم و نیابتاً از طرف دیگرى حج بجا آورم؟

جواب: در یک سال نمى توان بیش از یک حج انجام داد، ولى مى توان در هر ماه قمرى یک عمره مفرده بجا آورد.

 

سؤال 184ـ آیا مى توانیم عمره مفرده، یا طواف مستحبّى، را به نیابت از چند نفر انجام دهیم؟ آیا در اعمال آن، از جمله طواف نساء باید نیّت همه شود، یا نیّت بعضى از آنها کافى است؟

جواب: مى توانید به نیابت از چند نفر انجام دهید، و باید همه چیز آن به نیّت همه باشد.

سؤال 185ـ آیا انجام یک عمره مفرده استحبابى به نیّت خود، و به نیابت تبرّعى از دیگران صحیح است؟

جواب: احتیاط آن است که آن را به نیّت خود بجا آورد، و هر مقدار از ثواب آن را که مى خواهد به دیگران هدیه کند.

سؤال 186ـ شخصى به نیابت از پدر مرحومش عازم حج مى باشد. مخارج اعمال بعدى، از جمله فراهم کردن ارز، بر عهده کیست؟ آیا مى تواند از ثلث مال او بردارد؟

جواب: هر گاه پدرش در اوّلین فرصت استطاعت ثبت نام کرده، و قبل از رفتن به حج فوت نموده، نیابت از او واجب نیست، و تنها در صورتى که ورثه راضى باشند مى توان براى او حج بجا آورد، ولى اگر قبلا مستطیع شده، و در ثبت نام و رفتن به حج کوتاهى نموده، باید براى او حجّ میقاتى انجام دهند; مگر این که وصیّت کرده باشد حج بلدى بجا آورند، و آن مقدار از ارز که براى انجام حج ضرورى است از ثلث بر مى دارند، و اگر بتوانند فیش بانکى او را طبق موازین قانونى بفروشند و با قسمتى از آن اجیر بگیرند، احتیاط واجب آن است که چنین کنند.

سؤال 187ـ پدرى تمام اموالش را به دو تن از فرزندانش مصالحه مى کند; مشروط بر این که پس از مرگ وى شخصى را به نیابت از او، حداکثر ظرف چهار سال، به مکّه بفرستند. فرزندان طبق شرط در سال

چهارم کسى را از شهر خود روانه کرده اند، ولى نایب هنگامى که به شهر دیگر رسید شخص دیگرى را براى حجّ میقاتى اجیر کرد، و نایب دوّم حجّ میقاتى را انجام داد. در حالى که اوّلا فرزندان میّت از این جریان اطّلاع نداشتند، و ثانیاً حجّ میقاتى براى مردم آنجا شناخته شده نیست.

لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) آیا نایب، حقّ نایب گرفتن دیگرى را داشته است؟

جواب: نایب حقّ نایب قرار دادن دیگرى را ندارد.

ب) آیا طبق آنچه انجام شده، میّت برى الذّمه شده است؟

جواب: حجّ انجام گرفته صحیح مى باشد، و میّت برى الذّمه شده است.

ج) حکم مصالحه چیست؟

جواب: مصالحه به قوّت خود باقى است.

د) آیا فرزندان به شرط عمل کرده اند؟ یا عمل نشده و اموال میّت باید بین همه ورثه تقسیم شود؟

جواب:باید پول حج را از نایب اوّل باز پس بگیرند، و احتیاط واجب آن است که میان ورثه تقسیم کنند.

سؤال 188ـ نایب عمره تمتّع را انجام داده، و بعد ناچار شده که به ایران باز گردد. آیا مى تواند بقیّه اعمال را به دیگرى واگذار نماید، تا حج تمتّع را تکمیل کند؟

جواب: نمى تواند.

سؤال 189ـ پیرمرد یا پیرزنى محرم شده، امّا هوش و حواس کافى ندارد. مثلا به هنگام نماز از «ایاک نعبد» به «غیر المغضوب علیهم» منتقل مى شود آیا لازم است براى وى نایب گرفته شود؟

 

جواب: به مقدارى که خودش مى تواند انجام دهد، و نایب هم بگیرد.

سؤال 190ـ جنابعالى نیابت از چند نفر را به صورت مشترک جایز نمى دانید. آیا در این مساله بین اشتراک خود و دیگران، یا اشتراک چند نفر بدون خودش تفاوتى هست؟

جواب: صورت اخیر اشکال ندارد (البتّه در حج و عمره استحبابى). سؤال 191ـ نیابت حج، یا عمره، یا طواف از سوى جنین در رحم چه حکمى دارد؟

جواب: مشروع نیست.

سؤال 192ـ شخصى پس از احرام عمره تمتّع متأسّفانه دیوانه شد دوستانش بدون اجازه وى برایش نایب گرفته، یا تبرّعاً و مجّانى بقیّه اعمالش را به جا آورده اند. آیا این کار براى آن شخص کفایت کرده، و از احرام خارج شده است؟ اگر پولى خرج شده باشد، آیا مى توان از ولىّ مجنون گرفت؟

جواب: نیابت مزبور کفایت نمى کند، و شخص اوّل همچنان در احرام باقى است، و پولى که خرج شده از جیب کسى که خرج کرده رفته، و نمى تواند از ولىّ مجنون بگیرد، ولى چنانچه او را فریب داده باشد، مثلا کسى گفته باشد شما این کار را انجام دهید من اجرت آن را از ولىّ او مى گیرم و به شما مى دهم، در این صورت مى تواند از همین شخص بگیرد، و احتیاط آن است که ولىّ مجنون براى او نایب بگیرد که بقیّه اعمالش را انجام دهند.

سؤال 193ـ آیا نیابت خدمه اى که پیش از طلوع صبح به همراه خانمها به منى مى روند، ولى قبل از طلوع آفتاب خود را به مشعر رسانده، و وقوف رکنى مشعر را درک مى کنند، صحیح است؟

 

جواب: اگر لازم است با زنها به منى بروند گناهى نکرده اند، و چنانچه از ذوى الاعذار نبوده اند (یعنى عذرشان عارضى است)، در فرض سؤال نیابت آنها اشکال ندارد.

سؤال 194ـ کسانى که به جهت حجّ نیابتى به حج مشرّف مى شوند، علاوه بر اعمال واجب، چه مقدار از مستحبّات را باید به نیابت از منوب عنه انجام دهند؟

جواب: به مقدارى که معمول و متعارف در میان حجّاج است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای