نیابت در اعمال
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 195ـ هرگاه ولىّ کودک وى را محرم کند، باید او را وادار نماید تا آن مقدار از اعمال حجّ و عمره را که مى تواند بجا آورد، و اگر نمى تواند، ولىّ به نیابت از وى انجام دهد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای