استفتائات نیابت در اعمال
فهرست موضوعات
جستجو 

جواب:آرى از احرام خارج شده، و مى تواند ازدواج کند.

سؤال 197ـ یکى از حجّاج را در روز عید قربان و قبل از تراشیدن سر دستگیر کرده و به ایران فرستاده اند. آیا رفقاى او مى توانند از وى نیابت نموده، بقیّه اعمالش را انجام دهند؟ چنین شخصى چگونه از احرام خارج مى شود؟

 

جواب: این کار بدون این که نیابت به کسى بدهد صحیح نیست، و براى خروج از احرام اگر ممکن است باید به منى بیاید و تقصیر کند، سپس اعمال بعدى را انجام دهد تا از احرام خارج شود، و اگر نمى تواند به منى برود، در محلّ خودش حلق یا تقصیر مى کند، و بنابر احتیاط مستحب موهاى خود را به منى مى فرستد، و براى اعمال بعدى نایب مى گیرد.

سؤال 198ـ زنى در روز نهم ذى الحجّه، در صحراى عرفات دیوانه مى شود، و او را به بیمارستان منتقل مى کنند. همراهانش تا آخرین لحظه اى که مى توانستند در مکّه بمانند، همراهش ماندند، ولى متأسّفانه بهبودى نیافت. آیا شوهرش که همراه اوست مى تواند براى او نایب بگیرد، یا خودش باقى اعمال او را انجام دهد؟

جواب: در صورتى که سال اوّل استطاعت اوست حج بر او واجب نشده، و لازم نیست براى او نایب بگیرند، و اگر عاقل شد باید به وظائف خود عمل کند، و چنانچه وقت گذشته لااقل اعمال عمره مفرده را بجا آورد تا از احرام خارج شود.

سؤال 199ـ آیا شرط ایمانِ نایب، که در اصل نیابت حج شرط است، در ذبح و سایر اعمالى که نیابت در آن جایز است، مثل رمى جمرات و طواف، نیز شرط است؟

جواب: در ذبح شرط نیست; ولى در بقیّه موارد بنابر احتیاط واجب شرط است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای