فصل سوّم: حجّ مستحبّى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 200ـ مستحب است براى کسانى که استطاعت ندارند، یا سایر شرایط در آنها جمع نیست، یا حج واجب را بجا آورده اند، حج بجا آورند، بلکه مستحب است هر سال تکرار کنند; ولى چنانچه ازدحام بیش از حدّ حجّاج، تولید مزاحمت شدید براى کسانى که هنوز حج بجا نیاورده اند مى کند، سزاوار است کسانى که حجّ واجب بجا آورده اند موقّتاً از انجام حجّ مستحبّى خوددارى نمایند. همچنین سزاوار است هنگام نوبت گذارى، مسؤولین نوبت را به کسانى دهند که مى خواهند براى نخستین بار حجّ واجب بجا آورند، ولى اگر خانه خدا (فرضاً) یک سال به اندازه کافى زائر نداشته باشد، بر حاکم شرع واجب است عدّه اى را با هزینه بیت المال به حج بفرستد; هر چند حجّ واجب خود را انجام داده باشند.

مسأله 201ـ در حجّ مستحبّى زن، اجازه شوهر لازم است. حتّى اگر حجّ مستحبّى فرزند بدون اجازه پدر یا مادر باعث آزار آنها شود اشکال دارد.

مسأله 202ـ کسى که هزینه حج را ندارد مستحبّ است قرض کند و به حج برود; مشروط بر این که بتواند قرض را بدون مشقّت اداء کند.

 

مسأله 203ـ کسى که مال ندارد تا با آن به حج برود، مستحب است با اجیر شدن و نیابت از دیگرى، به حج برود.

مسأله 204ـ مستحبّ است در وقت خارج شدن از مکّه، نیّت برگشتن نماید، و مکروه است قصد برنگشتن داشته باشد; مگر این که انجام حج هاى مستحبّى پى در پى سبب محرومیّت انجام دهندگان حج واجب شود، که در این صورت بهتر است مجال را به آنها بدهند.

مسأله 205ـ مستحبّ است که از اموال خود از طرف خویشاوندان یا دوستان و بزرگان حج بجا آورد; چه زنده باشند، یا از دنیا رفته باشند. همچنین مستحب است از طرف معصومین(علیهم السلام)حجّ نیابتى انجام دهد، و نیز انجام طواف از طرف آنها، یا دیگران مستحبّ است; مشروط بر این که آنها در مکّه نباشند، یا معذور باشند.

مسأله 206ـ بعد از انجام حجّ مستحبّى مى تواند ثواب آن را به دیگرى هدیه کند، همان گونه که مى تواند هنگام شروع آن را به نیّت دیگرى آغاز کند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای