فصل چهارم: حجّ نذرى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 207ـ کسى که عاقل و بالغ باشد، و از روى قصد و اختیار نذر کند که حج بجا آورد، حج بر او واجب مى شود; ولى نذر زن بدون اجازه شوهر ـ در صورتى که با حقّ او منافات داشته باشد ـ جایز نیست، و در صورتى که منافات نداشته باشد صحیح است، مثل این که زن همسفر شوهر باشد.

مسأله 208ـ اگر خانمى قبل از ازدواج نذر کرده باشد که حجّى بجا آورد، پس از ازدواج جهت انجام فریضه حج، اجازه شوهر لازم است، و شوهر حقّ ممانعت دارد.

مسأله 209ـ هرگاه نذر حج کند و زمانى براى آن تعیین نکند مى تواند آن را تأخیر بیندازد; (ولى احتیاط آن است که زیاد به تأخیر نیندازد). و اگر زمانى براى آن معیّن کرده، واجب است در همان زمان انجام دهد، و چنانچه عمداً انجام ندهد باید کفّاره(1) بدهد، و احتیاط آن است که حج را نیز قضا کند.

مسأله 210ـ هرگاه کسى نذر کند اگر فلان حاجتش روا شد حج بجا آورد، و قبل از روا شدن آن از دنیا برود، قضاى نذر لازم نیست; امّا اگر بعد از روا شدن حاجت از دنیا برود، باید ورثه او آن را قضا کنند، یا براى او اجیر بگیرند، و احتیاط آن است که پول آن را با رضایت ورثه (اگر همه کبیر باشند) از اصل ترکه بردارند.

 

 

 


 

 

1 . کفّاره نذر مانند کفّاره روزه ماه مبارک رمضان است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای