استفتائات اقسام حج
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 223ـ آیا منظور از اقامت دو سال در مکّه معظّمه، اقامت مستمر و پى در پى است، یا این حکم شامل کسانى که چندین ماه از سال را در آنجا مقیم هستند، مخصوصاً ماههاى حج، و در طول سه چهار سال در مجموع دو سال آن را در مکّه بوده اند، نیز مى شود؟

جواب: منظور اقامت مستمرّ عرفى است.

سؤال 224ـ عمره مفرده در حجّ اِفراد را تا چه زمانى مى توان بدون عذر تأخیر انداخت؟

جواب: احتیاط آن است که تأخیر نیندازد.

سؤال 225ـ کسى که حجش تبدیل به حجّ افراد شده و باید بعد از حج عمره مفرده بجا آورد، اگر همان سال عمره مفرده را انجام ندهد، بلکه سال بعد که به حج مى رود، عمره مفرده را بعد از اعمال حج بجا آورد، آیا کفایت مى کند؟

جواب: باید توجّه داشت که عمره مفرده را در هر ماه از سال مى توان انجام داد; ولى چون وجوب آن ظاهراً فورى است، نباید تأخیر بیندازد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای