فصل هفتم: حجّ تمتّع
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 226ـ صورت حجّ تمتّع به طور اجمال چنین است:

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای