ب) حجّ تمتّع
فهرست موضوعات
جستجو 

حجّ تمتّع شامل اعمال زیر است:

1ـ احرام بستن از مکّه.

2ـ وقوف (توقّف کردن) در «عرفات» از ظهر تا غروب روز نهم ذى الحجّه.

3ـ وقوف در مشعر الحرام و ماندن در آنجا از طلوع فجر روز عید قربان تا طلوع آفتاب.

4ـ رفتن به منى و رمى جمره عقبه (یعنى هفت سنگ کوچک به محلّى که در آخر منى قرار دارد، و نامش «جمره عقبه» است، مى زند).

5ـ قربانى کردن در منى روز عید قربان (دهم ذى الحجّه).

6ـ حلق یا تقصیر، یعنى تراشیدن موى سر یا کوتاه کردن مقدارى از مو یا ناخن; ولى به ناخن تنها قناعت نکند.

با انجام این شش عمل تمام آنچه با احرام بر او حرام شده بود حلال مى شود، جز همسر و بوى خوش.

7ـ هفت دور طواف خانه کعبه (این طواف، طواف زیارت نام دارد).

8ـ بجا آوردن دو رکعت نماز طواف.

9ـ سعى (رفت و آمد) میان صفا و مروه.

هنگامى که این سه عمل هم انجام شد، بوى خوش نیز بر محرم حلال مى شود.

10ـ طواف دیگرى اطراف خانه کعبه بجا مى آورد، و این طواف، طواف نساء نام دارد.

11ـ دو رکعت نماز طواف نساء.

با انجام این دو عمل، همسر نیز بر او حلال مى شود.

 

12ـ بازگشت به منى و اقامت شب یازدهم و دوازدهم (و در بعضى حالات شب سیزدهم) در آنجا.

13ـ رمى جمرات سه گانه (یعنى انداختن هفت سنگ در روز یازدهم و دوازدهم به هر کدام از سه محلّى که در منى قرار دارد، و این سه محل جمره اولى، و وسطى، و جمره عقبه نام دارد).

بعد از ظهر روز دوازدهم با انجام این اعمال، مى تواند به مکّه باز گردد و حجّ او تمام است.

این بود اعمال پنجگانه عمره تمتّع و اعمال سیزدهگانه حجّ تمتّع، که شرح جزئیّات آن در مسائل آینده خواهد آمد.

مسأله 227ـ لازم نیست حاجى تمام احکام حج را قبل از سفر حج بداند، و کافى است که نیّت عمره تمتّع یا حجّ تمتّع نماید; یعنى نیّت کند عبادتى را که خداوند بر او واجب کرده انجام دهد، و تفصیل هر یک از اعمال را به هنگام عمل از روحانى کاروان، یا رساله مناسک حج فرا گیرد، و سپس عمل کند. البتّه فراگیرى اعمال حج قبل از سفر حج بهتر و موافق احتیاط است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای