3ـ وادى عقیق
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 244ـ «وادى عقیق» محلّى است در سمت شمال شرقى مکّه، که حدود 94 کیلومتر با آن فاصله دارد، و آن، میقات اهل «عراق» و مردم «نجد» است، و تمام کسانى که از آن محل عبور مى کنند، مى توانند از آنجا مُحرِم شوند. این میقات داراى سه قسمت است: قسمت اوّل را «مَسْلخ» مى نامند، و قسمت دوم را «غَمره»، و قسمت سوم را «ذات عرق» مى گویند، و احرام بستن از تمام آنها جایز است، هر چند افضل احرام از «مسلخ» است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای