5ـ یلملم
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 246ـ «یلملم» نام کوهى است در نواحى جنوبى مکّه، که حدود 84 کیلومتر با آن فاصله دارد، و آن، میقات کسانى است که از جنوب شبه

جزیره عربستان، مانند یمن، به سوى مکّه مى آیند، و نیز تمام کسانى که از آنجا مى گذرند، مى توانند از آنجا محرم شوند.

این پنج میقات، میقاتهاى اصلى عمره تمتّع است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای