8ـ جعرانه
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 250ـ «جعرانه» محلّى است در انتهاى حرم میان طائف و مکّه، و بنابر احتیاط واجب اهل مکّه باید از آنجا احرام ببندند. همچنین کسانى که مدّت دو سال در مکّه اقامت کرده اند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای