9ـ محاذات یکى از میقاتها
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 251ـ کسانى که از میقات نمى گذرند هرگاه به محاذات هر یک از میقاتها برسند باید از همانجا محرم شوند، و لزومى ندارد که حتماً به یکى از میقاتهاى پنجگانه معروف بروند، و اگر از محاذات دو میقات مى گذرند باید وقتى به محاذات نخستین میقات مى رسند احرام ببندند، و در محاذات میقات بعد، نیّت احرام را تجدید نمایند.

مسأله 252ـ کسانى که از محاذات غیر مسجد شجره عبور مى کنند، احتیاط مستحب آن است که قبل از رسیدن به محاذات، به نذر محرم شوند، و بهتر آن است که در محاذات تجدید احرام کنند (ولى واجب نیست).

مسأله 253ـ منظور از محاذات براى کسى که به طرف مکّه مى رود آن است که به جایى برسد که میقات در سمت راست یا چپ او واقع شده، به گونه اى که اگر از آن نقطه عبور کند میقات متمایل به پشت او گردد.

مسأله 254ـ اگر محاذات را نداند باید از اهل اطّلاع مورد اطمینان بپرسد، و اگر نتواند مکان محاذات را تشخیص دهد، قبل از رسیدن به محلّى که احتمال مى دهد محاذات باشد بنابر احتیاط با نذر محرم مى شود.

مسأله 255ـ هرگاه از راهى بگذرد که محاذى هیچ یک از میقاتها نیست (مانند جدّه)، احتیاط آن است که به میقات رود و از آنجا محرم شود، یا به جایى برود که محاذى یکى از میقاتها باشد، و اگر آن هم امکان ندارد، از هر جا که احتمال مى دهد محاذى یکى از میقاتهاست محرم مى شود، سپس به اوّلین نقطه حرم (در اطراف مکّه) که رسید، احرام خود را تجدید مى کند (یعنى دوباره نیّت نموده، و لبّیک گوید).

مسأله 256ـ در مسأله محاذات میقات، فرقى میان صحرا و دریا نیست.

مسأله 257ـ کسانى که با هواپیما به جدّه مى روند نمى توانند از جدّه یا حدیبیّه (براى عمره تمتّع) محرم شوند; بلکه باید به یکى از مواقیت پنج گانه، یا به محاذات میقات، بروند و از آنجا محرم شوند، و اگر نمى توانند احتیاطاً نذر کنند و در همان جدّه محرم شوند، و در ابتداى حرم تجدید احرام کنند.

مسأله 258ـ محاذات با علم و یقین و نیز شهادت دو شاهد عادل ثابت مى شود، و اگر از این دو راه ثابت نشد، هرگاه از قول کسانى که مطّلع به آن مکانها هستند گمان قوى حاصل شود کافى است. همچنین از قول کسانى که اهل خبره هستند، و از روى قواعد علمى محاذات را تعیین مى کنند، اگر گمان قابل ملاحظه اى حاصل شود ظاهراً کافى است.

مسأله 259ـ در صورتى که ثابت نشود «رابُغ» محاذى جحفه است، احرام از آن محل صحیح نیست.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای