احکام میقات ها
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 267ـ احرام بستن قبل از میقات جایز نیست. همان گونه که گذشتن از میقات بدون احرام حرام است، و تنها باید درخود میقات محرم شوند; مگر در دو صورت:

1ـ در صورتى که نذر کند قبل از میقات محرم شود، لازم است به نذر خود وفا کند، از هر جا که باشد، و نیازى به تجدید احرام در میقات نیست، به همین جهت هنگامى که انسان در میقات یا محاذات آن شک کند، مى تواند قبل از رسیدن به محلّ مشکوک، «نذر احرام» نماید، و از همان جا محرم شود، و فرقى میان حجّ واجب و مستحب نیست; و نذر زن در صورتى که مزاحم حقّ شوهر نباشد اشکالى ندارد.

2ـ براى کسى که مى خواهد عمره ماه رجب را بجا آورد، و بیم آن دارد که ماه رجب قبل از رسیدن به میقات تمام گردد، جایز است قبل از میقات محرم شود، تا فضیلت عمره ماه رجب را درک کند.

مسأله 268ـ رسیدن به میقات باید به طور یقین، یا اطمینان، یا شهرت در میان اهل محل، یا حدّاقل شهادت یک نفر عادل ثابت شود، و در صورت شک، احرام بستن جایز نیست; مگر از طریق نذر کردن.

 

مسأله 269ـ کسانى که میقات براى آنها مشخّص نیست نمى توانند به گفته راهنما، یا رئیس کاروان، که مى گوید فلان محل میقات است، محرم شوند، مگر این که از گفته آنها اطمینان پیدا کنند، بلکه ظنّ حاصل از گفته اهل اطّلاع نیز کافى است. در غیر این صورت باید به اهل محل مراجعه کنند.

مسأله 270ـ عبور از میقات بدون احرام جایز نیست، مگر این که میقات دیگرى در پیش داشته باشد که در این صورت احرام از میقات دوم صحیح است; هر چند کار خلافى کرده است.

مسأله 271ـ جایز نیست اختیاراً احرام را از میقات تأخیر بیندازد. بلکه احتیاط واجب آن است که از محاذات میقات هم بدون احرام عبور نکند; اگرچه میقات دیگرى بعد از آن باشد.

مسأله 272ـ کسانى که براى عمره مفرده به مکّه مشرّف مى شوند، و باید به یکى از مواقیت معروفه بروند، نمى توانند بدون احرام از میقات عبور کنند، و اگر چنین کنند، واجب است به میقات بازگردند، و از آنجا محرم شوند، و اگر نتوانند برگردند، از همان جا که هستند محرم مى شوند.

 مسأله 274ـ اگر بدون احرام از میقات بگذرد، و میقات دیگرى بعد از آن میقات باشد، لازم نیست به میقات اوّل بازگردد، بلکه از میقات دوّم محرم مى شود.

مسأله 275ـ هرگاه از روى جهل یا فراموشى در میقات محرم نشود، هنگامى که یادش آمد اگر بیرون حرم است، باید از همان جا احرام ببندد، و اگر وارد حرم شده به بیرون حرم (مثلا تنعیم) برود و احرام ببندد، و اگر نمى تواند از حرم بیرون برود، از همان جا که هست احرام مى بندد.

مسأله 276ـ هرگاه زن در حال عادت ماهیانه باشد، و خیال کند احرام بستن براى او جایز نیست، و در میقات احرام نبندد، اگر مى تواند، باید به میقات برگردد و مُحرم شود، و اگر نمى تواند، به خارج حرم رود و در آنجا احرام ببندد، و اگر نمى تواند، از همان جا که هست احرام ببندد، و حجّ و عمره او صحیح است.

مسأله 277ـ همانطور که قبلا گفته شد احرام براى حجّ تمتّع از خود مکّه است. حال اگر از روى جهل یا فراموشى بدون احرام به سوى «عرفات» حرکت کند، چنانچه امکان داشته باشد به مکّه برمى گردد و محرم مى شود، و اگر نتواند به مکّه برگردد، در خود «عرفات» یا «مشعر» یا «منى» (قبل از رمى جمرات و قربانى کردن) محرم مى شود، و اگر بعد از رمى جمرات و قربانى یادش بیاید، وقت احرام گذشته، ولى حج او صحیح است.

مسأله 278ـ هرگاه از روى جهل یا فراموشى احرام را ترک کند، و بعد از تمام شدن اعمال متوجّه شود، اعمال او صحیح است; خواه در عمره تمتّع باشد، یا حج، یا عمره مفرده.

مسأله 279ـ کسى که در غیر ماههاى حج به مکّه رفته، و عمره مفرده بجا آورده، و تا ماههاى حج در مکّه مانده، باید براى احرام عمره تمتّع به یکى از میقاتهاى پنجگانه معروف برود، و نمى تواند از «تنعیم» محرم شود.

مسأله 280ـ خدمه کاروانها مى توانند عمره تمتّع را بجا آورند، و از احرام خارج شوند، سپس براى انجام کارهاى ضرورى به جدّه، یا مدینه، یا مانند آن بروند، ولى باید مطمئن باشند که به موقع به حج مى رسند، و اگر بخواهند به عمره مفرده قناعت کنند (البتّه در صورتى که سال اوّل آنها نباشد) جایز است از ادنى الحل محرم شوند; مثلا مى توانند از حدیبیّه که در وسط راه جدّه و مکّه است محرم شوند، و در هر دو صورت اگر از مکّه خارج شوند، و در همان ماه قمرى که عمره انجام داده اند وارد شوند، احرام مجدّد لازم نیست. در غیر این صورت، باید براى عمره مفرده دیگرى محرم شوند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای