اوّل: پوشیدن لباس احرام
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 293ـ شخصى که مى خواهد احرام ببندد واجب است قبلا لباسهایى را که پوشیدنش بر محرم حرام است از تن بیرون آورد، سپس دو جامه احرام را بر تن کند. یکى را (که ازار گویند) به صورت لنگ دور کمر ببندد، و دیگرى را مانند عبا بر دوش بیندازد (و آن را «رداء» گویند). این حکم مخصوص مردان است، و براى زنان پوشیدن دو جامه احرام، نه زیر لباسها و نه روى لباسها، لازم نیست. بلکه همان لباسها، لباس احرامشان محسوب مى شود.

مسأله 294ـ احتیاط واجب آن است که دو جامه احرام و طرز پوشیدن آن به همین شکلى که معمول است باشد; یعنى لنگ را طورى ببندد که لااقل از ناف تا زانو را بپوشاند، و رداء را روى شانه بیفکند، به طورى که بقیّه بدن را بپوشاند، ولى جنس و رنگ خاصّى در جامه احرام شرط نیست، امّا نباید دوخته باشد.

مسأله 295ـ احتیاط واجب آن است که پوشیدن دو جامه احرام قبل از نیّت و گفتن لبّیک باشد، و اگر بعد از لبّیک بپوشد، احتیاط آن است که لبّیک را دوباره بگوید.

مسأله 296ـ احتیاط واجب آن است که لنگ را به گردن گره نزند، و اگر از روى جهل یا فراموشى گره بزند احتیاط آن است که فوراً باز کند، ولى به احرامش ضررى نمى زند و چیزى بر او نیست (امّا گره زدن آن به دور کمر مانعى ندارد). و بهترین راه آن است که روى لنگ کمربند یا مانند آن ببندد تا کاملا راحت باشد; امّا گره زدن دو طرف رداء مانعى ندارد. همچنین بستن آن به وسیله سنجاق، یا گذاشتن سنگى در یک طرف حوله و بستن آن با یک قطعه کش یا نخ به طرف دیگر (آن گونه که در میان بعضى از حجّاج معمول است) نیز مانعى ندارد; هر چند ترک این امور بهتر است.

مسأله 297ـ احتیاط واجب آن است که در حال اختیار به یک جامه بلند، که مقدارى از آن را لنگ و مقدارى را رداء قرار مى دهند، اکتفا نکنند; بلکه باید دو جامه جداگانه باشد.

مسأله 298ـ احتیاط واجب آن است که در پوشیدن جامه احرام قصد قربت و جلب رضاى الهى داشته باشد، و احتیاط مستحب آن است که به هنگام بیرون آوردن جامه دوخته هم قصد قربت داشته باشد.

مسأله 299ـ تمام چیزهایى که در لباس نمازگزار شرط است در دو جامه احرام نیز شرط مى باشد; بنابراین لباسهاى احرام باید پاک باشد، و از اجزاى حیوان حرام گوشت، یا ابریشم خالص، و زربفت نباشد. (در این حکم، بنابر احتیاط واجب، فرقى میان زن و مرد نیست، هر چند در نماز در مورد پارچه ابریشم و زربفت میان زن و مرد تفاوت است).

مسأله 300ـ در مواردى که نجس بودن لباس نماز گزار بخشوده شده، در لباس احرام نیز بخشوده شده است.

مسأله 301ـ إزار (لُنگ) باید بدن نما نباشد، و احتیاط واجب آن است که رداء نیز چنین نباشد.

مسأله 302ـ احتیاط واجب آن است که جامه احرام از پوست نباشد.

مسأله 303ـ احتیاط واجب آن است که جامه احرام منسوج و بافتنى نباشد، و چیزهایى مانند نمد کافى نیست.

مسأله 304ـ واجب نیست همیشه لباس احرام را به تن داشته باشد; بلکه مى تواند براى شستن، یا عوض کردن، یا حمّام رفتن، یا مقصود دیگرى، موقّتاً آن را از تن درآورد.

مسأله 305ـ هرگاه لباس احرام نجس شود باید آن را بشوید، و اگر میسّر نبود هر وقت ممکن شد اقدام به تطهیر آن مى کند. (و اگر رداء نجس شود مى تواند موقّتاً آن را بردارد) و احتیاط آن است که اگر بدن نیز در حال احرام نجس شود، مبادرت به تطهیر آن کند.

مسأله 306ـ اگر جامه احرام یا بدن را تطهیر نکند کفّاره ندارد.

مسأله 307ـ هرگاه محرم جامه احرام را بنا بر عللى عوض کرده، بهتر است هنگامى که وارد مکّه مى شود، براى طواف همان جامه اى را که در آن محرم شده، بپوشد.

مسأله 308ـ اگر از روى نادانى یا فراموشى در حالى که پیراهن یا لباسهاى معمولى دیگر در تن دارد احرام ببندد، احرام او صحیح است; ولى باید فوراً آن لباس را از تن بیرون آورد، و فقط لباس احرام بپوشد، و اگر این کار از روى علم و عمد باشد، احتیاط آن است که در این صورت بعد از بیرون آوردن آن لباس و پوشیدن لباس احرام، دوباره نیّت کند و لبّیک بگوید.

مسأله 309ـ هرگاه بعد از احرام به خاطر ندانستن مسأله یا فراموشى، پیراهن به تن کند احرامش صحیح است; ولى باید آن را از طرف پایین در آورد، و اگر ممکن نشد، باید آن را بشکافد و بیرون آورد.

مسأله 310ـ هرگاه بیمار باشد و نتواند لباس معمولى خود را در میقات از تن در آورد، کافى است نیّت احرام کند و لبّیک بگوید، و در صورت امکان لباسهاى معمولى را موّقتاً در آورد و لباس احرام بپوشد و محرم شود، و بعداً اگر ناچار است لباس معمولى خود را به تن کند، و اگر در میقات این کار ممکن نشد، و بعداً حال او براى پوشیدن لباس احرام مساعد شد، احتیاط واجب آن است که اگر توانایى دارد به میقات برگردد، و مجدّداً احرام ببندد، و اگر بازگشت به میقات میّسر نبود، از همان جا لباس را عوض مى کند، و تجدید احرام لازم نیست.

مسأله 311ـ پوشیدن بیش از دو جامه (مثلا دو حوله) براى احرام جهت جلوگیرى از سرما یا گرما یا غیر آن، اشکالى ندارد.

مسأله 312ـ هرگاه محرم بر اثر سردى هوا، یا علّت دیگر، ناچار شود لباس دوخته بپوشد، این کار اشکالى ندارد، ولى اگر ممکن است، لباس دوخته را پایین و بالا کند و بر دوش بیندازد، و دست در آستین آن نکند، و احتیاط آن است که آن را پشت و رو نیز بنماید، و اگر اضطرار به پوشیدن لباس دوخته به این نوع پوشش رفع نمى شود، مى تواند به طور معمولى لباس بپوشد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای