دوّم: نیّت
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 313ـ نیّت احرام چنین است که قصد مى کند امورى را که بعداً به آن اشاره مى شود بر خود حرام بشمرد، و به دنبال آن به اعمال عمره یا حج بپردازد، و کافى است با در نظر گرفتن این معنى، به زبان، یا در قلبش بگوید: «احرام مى بندم براى عمره تمتّع از حجّ واجب (یا مستحب) براى خودم (یا براى کسى که از طرف او نیابت دارم) قربة الى الله» و منظورش از «احرام مى بندم» بناگذارى بر تحریم کارهاى مزبور بر خویش است، و در احرام حج مى گوید: «احرام مى بندم براى حجّ واجب قربة الى الله»و در عمره مفرده مى گوید: «احرام مى بندم براى عمره مفرده قربة الى الله».

مسأله 314ـ لازم نیست نیّت را بر زبان جارى کند، بلکه کافى است چنین قصدى در دل او باشد، ولى بهتر است علاوه بر قصد باطنى، بر زبان نیز جارى سازد.

مسأله 315ـ مستحبّ است ولىِّ طفلِ غیر ممیّز، یا هر کسى که عهده دار کارهاى کودک است او را محرم کند، و لباس احرام بر وى بپوشاند، و از طرف او نیّت کند; یعنى به هنگام عمره تمتّع بگوید: «این طفل را محرم مى کنم به عمره تمتّع قربة الى الله» و به هنگام حجّ تمتّع بگوید: «این طفل را محرم مى کنم براى حجّ تمتّع قربة الى الله»، و در صورت امکان او را وادار کند که لبّیک بگوید، و اگر توانایى ندارد خودش از طرف او لَبّیک بگوید; امّا اگر ولىّ مى ترسد که نتواند وظائف مربوط به کودک را بدرستى انجام دهد، بهتر است از محرم کردن وى صرفنظر کند.

مسأله 316ـ منظور از قصد قربت، قصد جلب رضاى خدا و قرب به ذات پاک اوست، و باید در همان حال، قصد انجام مناسک عمره یا حج را داشته باشد، و بهتر است از همان اوّل تعیین کند که قصد عمره دارد، یا حج، و منظورش مثلا «حجّة الاسلام» است (یعنى حجّ واجب به خاطر استطاعت) یا «حجّ مستحب»، یا «حجّ نذرى» یا «نیابت»، ولى اگر از اوّل نیّت احرام کند به این قصد که نوع عمل را بعداً تعیین نماید، نیز مانعى ندارد. (ولى احتیاط واجب آن است که قصد نیابت را از اوّل تعیین کند).

مسأله 317ـ عمره و حج و اجزاء آن از عبادات است، و باید با نیّت خالص براى اطاعت خداوند تعالى بجا آورد.

مسأله 318ـ اگر عمره تمتّع را به سبب ریا، یا غیر آن، باطل کند، احتیاط واجب آن است که حجّ اِفراد بجا آورد، و پس از آن عمره مفرده انجام دهد، و در سال دیگر حج را اعاده نماید، مگر این که بتواند عمره را اعاده کند.

مسأله 319ـ اگر حج را به نیّت خالص بجا نیاورد، و آن را به ریا و مانند آن باطل کند، باید سال آینده عمره و حج را اعاده نماید.

مسأله 320ـ اگر بعضى از ارکان عمره یا حج را به قصد ریا انجام دهد، و آن را باطل کند، و نتواند جبران نماید، باید طبق آنچه در دو مسأله بالا گفته شد عمل نماید، ولى اگر محلّ جبران باقى است و جبران کند، عملش صحیح است; هر چند گناه کرده است.

مسأله 321ـ اگر بر اثر ندانستن مسأله، یا جهت دیگرى، بجاى نیّت عمره تمتّع، حجّ تمتّع را قصد کند، و در نظرش این باشد که همان عملى که همه مردم انجام مى دهند او هم بجا آورد، ولى خیال کرده جزء اوّل از دو جزء اعمال حج، حجّ تمتّع نام دارد، بدین جهت نیّت حجّ تمتّع کرده، عمل او صحیح است و عمره تمتّع محسوب مى شود، و بهتر آن است که نیّت را تجدید کند.

مسأله 322ـ اگر بر اثر جهل به مسأله، یا جهت دیگرى، گمان کند که حجّ تمتّع بر عمره تمتّع مقدّم است، و به هنگام احرام، نیّت حجّ تمتّع کند، و قصد داشته باشد پس از احرام به عرفات و مشعر برود و مناسک حجّ تمتّع را انجام دهد، سپس عمره را بجا آورد، بنابر احتیاط واجب احرام او باطل است، و باید در میقات دوباره محرم شود، و اگر از میقات عبور کرده، باید در صورت امکان به میقات برگردد و در آنجا محرم شود، و اگر امکان بازگشت به میقات نیست، از همانجا که هست محرم مى شود، و اگر وارد حرم شده و توجّه به مسأله پیدا کرده، باید در صورت امکان از حرم خارج شود و محرم گردد، و گرنه در همانجا احرام مى بندد، و اعمال او صحیح است.

مسأله 323ـ اگر زن در میقات حائض باشد، و یقین کند که نمى تواند عمره تمتّع را در وقت خود انجام دهد، باید نیّت حجّ اِفراد کند، و براى حجّ اِفراد محرم شود، ولى اگر بعد از آن فهمید اشتباه کرده، در صورتى که براى حجّة الاسلام محرم شده، احرام او باطل است، و باید براى عمرهّ تمتّع مجدّداً محرم شود، ولى بهتر است زن در چنین مواردى در موقع احرام، نیّت کند احرامى را که بر او واجب است انجام دهد، تا مشکلى براى او پیش نیاید.

مسأله 324ـ هرگاه در موقع نیّت احرام قصد شکستن بعضى از محرّمات را داشته باشد (مثل این که در همان موقع در حال سفر باشد، و بدون ضرورت زیر سقف اتومبیل یا هواپیما قرار گیرد) براى احرام او خالى از اشکال نیست، و اگر در آغاز نیّت ترک همه را داشته، ولى پس از احرام نیّت او عوض شود، یا بعضى از آن اعمال را مرتکب گردد، ضررى به احرام او نمى زند; هر چند در مواردى باید کفّاره دهد.

مسأله 325ـ دانستن امورى که بر محرم حرام است به طور مشروح لازم نیست; بلکه کافى است به طور اجمال نیّت ترک همه را داشته باشد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای