احکام إحرام
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 340ـ لازم نیست محرم به هنگام احرام بستن، از حدث اصغر و اکبر پاک باشد، بنابراین بدون وضو، و در حال جنابت یا حیض، یا نفاس مى تواند محرم شود. (البتّه روشن است که در صورت جنابت و حیض و نفاس هم باید خارج از مسجد محرم شود)، بلکه غسل احرام بر زن حائض و نفساء نیز مستحب است.

مسأله 341ـ اگر احرام را فراموش کند و بعد از پایان مناسک و اعمال متوجّه شود، عمره و حجّ او صحیح است.

مسأله 342ـ احرام کسى که ختنه نشده صحیح است، ولى طواف و نماز طواف هاى او اشکال دارد، و در احرام باقى مى ماند. مگر آن که ختنه کرده و سپس طواف و نماز طواف را بجاى آورد.

مسأله 343ـ اگر بچّه ختنه نشده را وادار به احرام کنند، یا او را محرم نمایند، احرام او صحیح است; ولى تمام طوافهاى او اشکال دارد. بنابراین، چنین فردى در احرام باقى مى ماند، و در آمدن از احرام براى او مشکل مى شود; مگر آن که او را ختنه کنند، و سپس طواف کند، یا او را طواف دهند.

مسأله 344ـ هرگاه مکلّفى که ختنه نشده مستطیع گردد (مانند کسى که تازه مسلمان شده) چنانچه بتواند ختنه کند باید در همان سال به حج برود، و اگر نتواند، حج را به تأخیر مى اندازد تا ختنه شود، و اگر ختنه کردن براى همیشه براى او ضرر دارد، باید با همان حال حج را بجا آورد. (ولى احتیاط مستحب آن است علاوه بر این که خودش طواف مى کند، نایبى هم بگیرد تا براى او طواف کند).

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای