1ـ پوشیدن لباس دوخته
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 369ـ پوشیدن لباسهایى مانند پیراهن، قبا، کت و شلوار، زیر پیراهن، شورت، بر مردان در حال احرام حرام است; بلکه احتیاط واجب آن است که از هر لباس دوخته اجتناب کنند. همچنین از لباسهاى بافتنى، و لباسهایى که قطعات آن را به هم مى چسبانند، یا مانند نمد درست مى کنند، و به صورت پیراهن و پالتو و شلوار و مانند آن است، هر چند دوختنى نباشد و نخ و سوزن در آن به کار نرود، احتیاط واجب این است که از همه این ها پرهیز شود.

مسأله 370ـ در لباس دوخته تفاوتى میان لباس کوچک و بزرگ نیست، ولى انداختن پتوهایى که اطراف آن دوخته شده بر شانه براى دفع سرما و مانند آن، یا کشیدن لحاف دوخته شده به روى بدن (به شرط این که سر خود را با آن نپوشاند) اشکال ندارد، بلکه اگر لبه هاى احرامى نیز دوخته باشد ضررى ندارد; هر چند احتیاط مستحب در ترک آن است.

مسأله 371ـ بستن «همیان»(1) بر کمر مانعى ندارد، هر چند دوخته شده باشد. همچنین بستن کمربند روى احرامى نیز مانعى ندارد; خواه دوخته باشد، یا غیر دوخته. بستن شال دوخته شده روى احرامى نیز بى مانع است، امّا احتیاط مستحب در تمام اینها ندوخته بودن است.

مسأله 372ـ استفاده از فتق بند، هر چند دوخته باشد، مانعى ندارد. همچنین کیفهاى دوخته اى که احیاناً به گردن یا شانه مى اندازند، و قمقمه آب که در محفظه دوخته اى قرار دارد، ضررى ندارد.

مسأله 373ـ همان گونه که در باب احرام گفتیم احتیاط واجب آن است که لنگ احرامى را به گردن گره نزند; امّا گره زدن آن به دور کمر، مخصوصاً در آنجا که احتیاج به آن باشد، و همچنین گره زدن رداء، یا استفاده از سنجاق براى نگهداشتن آن، یا لنگ مانعى ندارد، ولى بهتر ترک آن است، و آنچه در میان بعضى از حجّاج معمول است، که سنگى در کنار حوله گذاشته، و با یک قطعه کش یا نخ آن را به طرف دیگر مى بندند نیز جایز است، و بهترین راه براى حفظ لنگ، استفاده از کمربند است.

مسأله 374ـ پوشیدن انواع لباس دوخته براى زنان بى مانع است; مگر دستکش که جایز نیست، هر چند دوخته نباشد.

مسأله 375ـ کسى که عمداً لباس دوخته بپوشد، کفّاره آن یک گوسفند است; امّا اگر از روى فراموشى یا جهل باشد چیزى بر او نیست.

مسأله 376ـ پوشیدن لباس دوخته در حال اضطرار حرام نیست، ولى کفّاره دارد.

مسأله 377ـ اگر محرم چند لباس دوخته بپوشد، باید براى هر کدام یک کفّاره بدهد، و احتیاط واجب آن است که اگر آنها را توى هم کند و یک دفعه بپوشد، براى هر یک کفّاره جداگانه بپردازد.

مسأله 378ـ اگر از روى اضطرار لباسهاى متعدّد بپوشد کفّاره ساقط نمى شود; مگر این که کفّاره متعدّد موجب عسر و حرج شود.

مسأله 379ـ اگر لباسى، مثلا پیراهن، بپوشد و کفّاره آن را بپردازد، و دوباره پیراهن دیگرى بپوشد، یا همان را که پوشیده از تن بیرون آورد و مجدّداً بپوشد، باید دوباره کفّاره بپردازد.

 


1 . همیان چیزى است که، بر کمر مى بندند و پول نقد و مانند آن را در آن مى گذارند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای