2ـ پوشیدن چیزى که تمام پشت پا را بپوشاند
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 380ـ پوشیدن کفشهایى که تمام پشت پا را مى پوشاند، مانند چکمه، گیوه، کفشهاى معمولى و امثال آن، و همچنین جوراب در حال احرام جایز نیست; خواه ساق پا را بپوشاند، یا نه; امّا اگر قسمتى از پشت پا را بپوشاند، مانند بند نعلین، و کفشهایى که قسمتى از پشت پا در آن پوشیده نمى شود، مانعى ندارد. البتّه این حکم مخصوص مردان است، و پوشیدن کفش و جوراب براى زنان در حال احرام اشکال ندارد.

مسأله 381ـ هرگاه حوله احرامى بلند باشد و پشت پا را بپوشاند، یا مثلا براى رفع درد پا، پارچه اى را داغ کنند و روى پشت پا بگذارند، اشکالى ندارد.

مسأله 382ـ هرگاه مرد عمداً، یا در حال اضطرار، کفش و جوراب بپوشد کفّاره ندارد، و احتیاط مستحب آن است که اگر مجبور به پوشیدن کفش و جوراب شود، قسمت روى پا را شکاف دهد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای