3ـ پوشانیدن سر براى مردان
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 383ـ پوشانیدن تمام سر براى مردان در حال احرام حرام است، و احتیاط واجب آن است که قسمتى از سر را نیز نپوشانند، ولى پوشانیدن سر با دست، یا موقع خشک کردن با حوله، یا به هنگام خواب به وسیله بالش جایز است. همچنین انداختن بند مشک و ساک و مانند آن، بر سر جایز است، و پوشانیدن صورت نیز براى مردان مانعى ندارد.

مسأله 384ـ احتیاط واجب آن است که سر را به چیزهایى مثل گِل، حنا، دارو، و مانند آن نیز نپوشاند.

مسأله 385ـ احتیاط واجب آن است که چیزى بر سر نگذارد; مثلا بارى را که مى خواهد حمل کند بر روى سر قرار ندهد.

مسأله 386ـ احتیاط واجب آن است که گوشها را نیز نپوشانند.

مسأله 387ـ جایزنیست محرم سر خودرا درآب فروبرد;خواه بقیّه بدن زیر آب باشد یا نه; امّا ریختن آب بر سر خواه براى غسل باشد یا غیر آن مانعى ندارد، همچنین زیر دوش رفتن; ولى سر خود را در وان حمّام زیر آب نکند.

 

مسأله 388ـ دستمالى که براى سردرد به سر مى بندند اشکال ندارد، و خشک کردن سر با دستمال و حوله نیز جایز است; مشروط بر این که سر را با آن نپوشاند.

مسأله 389ـ اگر پارچه اى را روى کمانى بیندازند، به گونه اى که بالاى سر قرار گیرد، و سر را براى حفظ از پشه زیر آن کنند اشکالى ندارد. همچنین استفاده از پشه بند اشکال ندارد.

مسأله 390ـ مرد محرم نباید به هنگام خوابیدن سر خود را بپوشاند، و اگر بدون توجّه، یا از روى فراموشى چنین کند، باید فوراً سر خود را برهنه نماید.

مسأله 391ـ کفارّه پوشانیدن سر به طور عمد براى مردان یک گوسفند است (بنابر احتیاط واجب;) ولى در صورت جهل و فراموشى و غفلت کفّاره ندارد.

مسأله 392ـ احتیاط واجب آن است که اگر سر را به طور مکرّر بپوشاند، کفّاره را نیز تکرار کند; یعنى براى هر دفعه یک گوسفند بدهد، مگر این که موجب عُسر و حرج شود.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای