4ـ پوشانیدن صورت براى زنان
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 393ـ پوشانیدن صورت براى زنان در حال احرام جایز نیست، خواه به وسیله نقاب باشد، یا پوشیه، یا بادبزن، یا مانند آن. حتّى احتیاط واجب آن است که به وسیله سدر و مانند آن هم صورت خود را نپوشانند.

مسأله 394ـ پوشانیدن قسمتى از صورت، به طورى که به آن نقاب و برقع نگویند حرام نیست. همچنین پوشانیدن در حال خواب به وسیله لحاف و گذراندن صورت بر بالش، یا پوشانیدن به وسیله دست، مانعى ندارد.

 

مسأله 395ـ بر زنان واجب است که به هنگام نماز سر خویش را بپوشانند، و بدین منظور براى این که یقین حاصل کنند مى توانند مقدارى از صورت را نیز با مقنعه و مانند آن بپوشانند.

مسأله 396ـ جایز است زن چادر خود را پایین بکشد، به طورى که نصف یا تمام صورت را فراگیرد، و احتیاط آن است که به صورت نچسبد، و در صورتى که نامحرمى نباشد صورت را باز نگه دارد (باز بودن گردى صورت در غیر حال احرام نیز جایز است).

مسأله 397ـ کفّاره پوشانیدن صورت براى زنان، بنابر احتیاط مستحب یک گوسفند است، و مى توان این احتیاط را ترک کرد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای