5ـ زینت کردن
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 398ـ جایز نیست مردان انگشتر زینتى بپوشند; ولى انگشترهایى که براى ثواب در دست مى کنند، اگر جنبه تزیینى نداشته باشد، بى اشکال است. بنابراین اگر انگشتر زینتى باشد، باید از پوشیدن آن خوددارى کند، خواه به قصد زینت باشد، یا نباشد.

مسأله 399ـ اگر انگشترى به دست کند، نه براى زینت و نه براى استحباب، مثل آن که براى خاصیّتى به دست کند، و عرفاً جنبه زینتى نداشته باشد، اشکال ندارد.

مسأله 400ـ پوشیدن زینت آلات مطلقاً براى زنان در حال احرام جایز نیست; امّا زینت آلاتى که قبلا به طور معمول آن را مى پوشیده، اگر در حال احرام پنهان باشد مانعى ندارد، و آنها را نباید به مردان نشان بدهد; حتّى به شوهر خود.

مسأله 401ـ بستن «حنا» براى مردان و زنان، اگر جنبه زینت داشته باشد، در حال احرام جایز نیست.

 

مسأله 402ـ احتیاط واجب آن است که محرم، خواه زن باشد یا مرد، از پوشیدن هرگونه زینت آلات دیگر نیز اجتناب کند; حتّى احرامى زینتى، یا نعلین زینتى نپوشد، و از هرگونه آرایش سر و صورت و سایر اعضاى بدن پرهیز نماید.

مسأله 403ـ رنگ کردن موها، در صورتى که به آن تزیین گفته شود، براى محرم اشکال دارد; هر چند قصد زینت نکرده باشد، و در صورتى که جنبه تزیین نداشته باشد (مثل این که براى درمان حنا ببندد) مانعى ندارد. همچنین رنگ کردن موها و بستن حنا قبل از احرام، به طورى که اثرش تا موقع احرام باقى بماند، اشکالى ندارد; مگر این که از اوّل قصدش تزیین براى حالت احرام باشد، که معمولا کسى این کار را نمى کند.

مسأله 404ـ پوشیدن زیور آلات براى زنان در حال احرام حرام است، ولى کفّاره ندارد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای