6ـ سرمه کشیدن
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 405ـ سرمه کشیدن براى زنان و مردان با موادّ سیاه، یا غیر آن، اگر جنبه زینت داشته باشد در حال احرام حرام است، و اگر جنبه زینت ندارد، مثلا براى درمان چشم استفاده شود و شکل زینت به خود نگیرد، اشکالى ندارد.

مسأله 406ـ سرمه کشیدن در حال احرام موجب کفّاره نمى شود; مگر این که بوى خوش در آن باشد، که در این صورت اگر عمداً سرمه بکشد احتیاط آن است که یک گوسفند کفّاره بدهد.

مسأله 407ـ در صورتى که محرم به خاطر درمان و مانند آن احتیاج به سرمه کشیدن داشته باشد مانعى ندارد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای