9ـ مالیدن انواع روغنها و کرمها به بدن
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 425ـ مالیدن هر نوع روغن و کرم به بدن، خواه معطّر باشد یا نه، براى محرم جایز نیست; حتّى مالیدن روغنهاى خوشبو قبل از احرام در صورتى که عطر آن در حال احرام باقى بماند ممنوع است; امّا روغن و کرم غیر معطّر قبل از احرام مانعى ندارد.

مسأله 426ـ مالیدن انواع پمادهاى طبّى بر بدن براى معالجه و درمان مانعى ندارد.

مسأله 427ـ خوردن غذاهاى چرب، هر چند اطراف دست و دهان را چرب کند، براى محرم جایز است.

مسأله 428ـ خوردن روغن اگر بوى خوش ـ همانند بوى زعفران ـ نداشته باشد، مانعى ندارد.

مسأله 429ـ اگر در روغن بوى خوش باشد کفّاره آن یک گوسفند است; هر چند از روى اضطرار باشد، و اگر بوى خوش نداشته باشد، در صورت مالیدن به بدن، کفّاره آن نیز بنابر احتیاط یک گوسفند است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای