12ـ زایل کردن مو از بدن
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 447ـ مُحرم نباید مو از بدن خود جدا کند; خواه با تراشیدن باشد، یا قیچى کردن، یا کندن به هر وسیله دیگر (مثلا به وسیله دارو)، خواه شخصاً این کار را انجام دهد، یا دیگرى را وادارد تا او را اصلاح نماید; حتّى جدا کردن یک مو از بدن جایز نیست، و فرقى میان اعضاى بدن نمى باشد.

مسأله 448ـ در حرمت جدا کردن مو از بدن، تفاوتى بین کم و زیاد بودن موى ازاله شده نیست، بلکه همان گونه که گفته شد ازاله یک مو نیز حرام است; هر چند از نظر کفّاره تفاوت دارد.

مسأله 449ـ اگر بداند شانه زدن موى سر و صورت، سبب جدایى موها مى شود جایز نیست; بلکه احتیاط مستحب آن است که از شانه کردن موها در حال احرام مطلقاً خوددارى کند، و هنگام خاراندن بدن نیز باید مواظب باشد مویى جدا نشود.

مسأله 450ـ هرگاه داشتن مو سبب بیمارى، یا ناراحتى شدید گردد، جایز است آن را زایل کند; ولى کفّاره دارد.

مسأله 451ـ اگر به هنگام انجام وضو یا غسل، مویى بدون قصد کنده شود اشکالى ندارد.

مسأله 452ـ هرگاه عمداً سر خود را بتراشد، یا موهاى زیر هر دو بغل یا یکى را زایل کند، کفّاره آن یک گوسفند است; ولى اگر از روى ضرورت سر خود را بتراشد مخیّر است میان یک گوسفند، یا سه روز روزه، یا اطعام شش فقیر، که به هر کدام دو مدّ طعام (تقریباً یک کیلو و نیم) بدهد، و احتیاط واجب آن است که در زایل کردن موى زیر بغل نیز همین کفّاره را بدهد; امّا اگر مقدارى از موى سر، یا صورت، یا زیر بغل، یا زیر گلو ،و مانند آن را زایل کند، کافى است یک فقیر را اطعام نماید.

مسأله 453ـ اگر موى سر را به غیر تراشیدن إزاله کند، احتیاط واجب آن است که کفّاره تراشیدن را بدهد.

مسأله 454ـ اگر از روى ندانستن مسأله، یا فراموشى، یا غفلت، موى بدن را زایل کند کفّاره ندارد، و هرگاه در موقع وضو و غسل دست بر بدن بکشد، و موهایى کنده شود، همان طور که گفته شد، کفّاره اى ندارد; امّا اگر بدون هدف دست بر سر و صورت یا بدن خود بکشد، و موهایى از او جدا شود، احتیاط واجب آن است که مقدارى غذا به فقیر بدهد.

 

مسأله 455ـ محرم نمى تواند مو از بدن دیگرى زایل کند. خواه طرف مقابل مُحرِم باشد، یا غیر مُحرِم، خواه با تیغ باشد، یا با وسیله دیگر; ولى این کار کفّاره اى ندارد. بنابراین، باید دقّت کرد که در منى به هنگام بیرون آمدن از احرام، افراد محرم نمى توانند سر دیگران را بتراشند، یا اصلاح کنند; بلکه اوّل باید خودشان از احرام خارج شوند، و بعد چنین کنند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای