13ـ عقد ازدواج
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 456ـ ازدواج کردن در حال احرام براى مُحرِم، اعم از زن و مرد، جایز نیست; خواه خودش صیغه عقد را بخواند، یا به دیگرى وکالت دهد که این کار را انجام دهد. خواه عقد دائم باشد یا موقّت، و در هر صورت عقد او باطل است، و هرگاه علم به حرام بودن آن داشته باشد، و اقدام به این کار کند، آن همسر براى او حرام ابدى خواهد شد.

مسأله 457ـ جایز نیست مُحرم براى دیگرى صیغه عقد بخواند، هرچند او مُحرِم نباشد، و در این صورت نیز عقد او باطل است; امّا حرام ابدى نمى شود، و در هیچ یک از دو صورت فوق کفّاره واجب نیست.

مسأله 458ـ جایز نیست مُحرِم در مجلس عقد ازدواج به عنوان شاهد حضور پیدا کند. همچنین (بنابر احتیاط واجب) جایز نیست شهادت بر انجام عقد ازدواج دهد; هر چند قبل از احرام شاهد عقد بوده باشد، و براى خود یا دیگرى خواستگارى کند.

مسأله 459ـ اگر با علم به مسأله، همسرى را در حال احرام براى خود عقد کند، همان گونه که گفته شد آن همسر بر او حرام دائمى مى شود، ولى اگر با جهل به مسأله چنین کارى کند، عقد باطل است، امّا حرام ابدى نمى شود، و احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند; مخصوصاً اگر با او نزدیکى کرده باشد.

 

مسأله 460ـ در احکامى که گفته شد، فرقى بین عقد دائم و موقّت نیست.

مسأله 461ـ هرگاه مرد غیر مُحرِم زن مُحرِمى را عقد کند، احتیاط واجب آن است که او را طلاق دهد، و در صورت علم به مسأله، حرام ابدى نیز مى شود; بنابر احتیاط واجب.

مسأله 462ـ رجوع کردن در حال احرام به زنى که وى را طلاق رجعى داده، اشکالى ندارد.

مسأله 463ـ هرگاه شخص سوّمى زنى را براى کسى که در احرام است عقد کند، و محرم دخول نماید، و هر سه نفر عالم به حکمِ بطلان باشند، بر هر یک از آنان یک شتر به عنوان کفّاره واجب است، ولى اگر آمیزش صورت نگیرد، بر هیچ کدام کفّاره اى واجب نمى شود، و در این حکم تفاوتى نیست بین آن که زن و عاقد محرم باشند، یا نباشند، و اگر بعضى از آنها حکم را مى دانسته، و بعضى دیگر نمى دانسته اند، کفّاره فقط بر کسى که مى دانسته واجب است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای