14ـ نگاه کردن
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 464ـ جایز نیست مُحرِم به همسر خود از روى شهوت نگاه کند; ولى نگاه بدون قصد لذّت مانعى ندارد.

مسأله 465ـ هرگاه به قصد لذّت به همسرش نگاه کند، باید یک گوسفند کفّاره بدهد، و اگر با این کار منى از او خارج شود، احتیاط واجب آن است که یک شتر کفّاره بدهد.

مسأله 466ـ هرگاه عمداً به زن دیگرى غیر از همسرش نگاه کند، و با این کار منى از او خارج شود، احتیاط واجب آن است که در صورت توان یک شتر، و اگر نمى تواند یک گاو، و اگر قدرت بر آن هم ندارد، یک گوسفند کفّاره دهد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای