15ـ لمس کردن
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 467ـ براى شخص مُحرِم جایز نیست که دست بر بدن همسرش بگذارد، ولى این کار بدون قصد لذّت مانعى ندارد.

مسأله 468ـ هرگاه به قصد لذّت بدن همسرش را لمس نماید، باید یک گوسفند کفّاره دهد، و اگر با این کار إنزال منى شود، کفّاره آن بنابر احتیاط واجب یک شتر است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای