17ـ نزدیکى کردن
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 472ـ نزدیکى باهمسردر حال احرام حرام است،وآن سه حالت دارد:

1ـ هرگاه در حال احرام از روى علم و عمد نزدیکى کند، چنانچه قبل از وقوف به عرفات یا به مشعر الحرام صورت گیرد، حجّ او فاسد مى شود; ولى باید آن را تمام کرده، و سال آینده اعاده نماید، و کفّاره آن یک شتر است، و باید آن زن و مرد (بنابر احتیاط واجب) تا پایان مناسک حج از هم جدا شوند، یا شخص سوّمى با آنها باشد، و در سال بعد نیز هنگامى که به آن مکان ـ که عمل مذکور در آن واقع شده ـ مى رسند، باید تا پایان حج از هم جدا شوند، و اگر این عمل بعد از وقوف در مشعر الحرام و قبل از طواف نساء صورت گیرد، حجّ آنها صحیح است; ولى گناه کرده اند، و یک شتر کفّاره دارد.

2ـ هرگاه نزدیکى عمداً در «عمره تمتّع» واقع شده باشد، کفّاره آن بنابر احتیاط واجب یک شتر است; ولى عمره او باطل نمى شود. خواه این عمل قبل از سعى صفا و مروه باشد، یا قبل از تقصیر و بیرون آمدن از احرام، ولى احتیاط مستحب آن است که اگر قبل از سعى باشد، عمره را در صورت امکان تمام کرده، سپس آن را اعاده کند.

 مسأله 473ـ هرگاه نزدیکى با همسر در حال احرام بعد از وقوف به عرفات و مشعر الحرام، و قبل از طواف نساء صورت گیرد، حجّ او صحیح است; هر چند گناه کرده و یک شتر کفّاره دارد.

مسأله 474ـ هرگاه از روى فراموشى، یا غفلت، یا ندانستن مسأله نزدیکى کند، ضررى به حج یا عمره او نمى زند، و کفّاره هم ندارد. بنابراین، احکام فوق مربوط به کسى است که عالماً آن را انجام مى دهد.

 

مسأله 475ـ هرگاه مرد محرم با همسر خود، که وى نیز محرم است، از روى اجبار نزدیکى کند، چیزى بر زن نیست، ولى مرد در صورت علم و عمد علاوه بر کفّاره خود، باید کفّاره زن را نیز بدهد; امّا اگر این کار با علم و رضایت زن صورت گیرد، هر کدام باید یک کفّاره ـ به شرحى که گذشت ـ بدهند.

مسأله 476ـ اگر با همسر خود نزدیکى بدون جماع کند، باید یک شتر کفّاره بدهد; ولى حجّ او صحیح است، و در سال آینده لازم نیست حج بجا آورد. حکم زن نیز همین گونه است، و در صورت اکراه، مانند مسأله سابق است.

مسأله 477ـ کفّاره در همه این موارد، بنابر احتیاط واجب، یک شتر است، و فرقى میان همسر دائم و موقّت نیست. همچنین نزدیکى از جلو و عقب در این احکام یکسان است.

مسأله 478ـ احکام بالا در حجّ واجب و مستحب و حجّ نیابتى یکسان است; ولى در صورت ارتکاب این عمل در حجّ نیابتى، اجیر حقّ مال الاجاره دارد، هر چند باید به وظائف بالا عمل کند (و همان گونه که گفته شد این احکام در صورت علم و عمد است).

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای