18ـ استمناء کردن
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 479ـ هرگاه مُحرِم با خود بازى کند و منى از او خارج شود، حکمش حکم کسى است که با زنى نزدیکى کرده باشد، که شرح آن در مسائل سابق گذشت، و اگر با همسر خود بازى کند، یا به وسیله نگاه کردن، یا فکر و تصوّر کردنِ چنان صحنه هایى، منى از او خارج گردد، کفّاره بر او واجب است; بلکه بنابر احتیاط واجب تمام احکام جماع را، که در مسائل سابق گذشت، دارد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای