19ـ کشتن حشرات
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 480ـ احتیاط واجب آن است که مُحرِم حشرات (مانند پشه، مگس، مورچه و امثال آن) را نکشد; چه روى بدن یا لباس او باشد، یا جاى دیگر. بلکه احتیاط واجب آن است که هیچ جنبده اى را به قتل نرساند، مگر این که مایه آزار او شوند، یا از حیوانات موذى و خطرناک، مثل مار و عقرب و مانند آن باشد; حتّى احتیاط واجب آن است که حشرات مذکور را از روى بدن نیفکند، و اگر از روى خطا چنین کند، مقدارى طعام به فقیر دهد.

مسأله 481ـ احتیاط واجب آن است که حشرات را از مکانى که محفوظ است به جایى که در معرض سقوط است منتقل نکند; بلکه احتیاط آن است که مطلقاً از محلّى به محلّ دیگر منتقل ننماید; مگر این که مکان دوّم محفوظتر باشد.

مسأله 482ـ کشتن و انتقال حشرات در حال احرام کفّاره دارد، و کفّاره آن، خواه عمداً باشد یا از روى خطا، مقدارى طعام است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای