24ـ شکار حیوانات صحرایى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 500ـ شکار کردن حیوانات صحرایى یا ذبح آنها در حال احرام، حرام است; همچنین شکار پرندگان، و در این مورد تفاوتى نمى کند که به تنهایى شکار کند، یا به کمک دیگران.

مسأله 501ـ نشان دادن شکار به شخصِ شکار کننده، یا بستن و نگهدارى آن، یا خوردن گوشت شکار (هر چند دیگرى شکار کرده، یا خودش قبل از احرام آن را شکار کرده باشد) حرام است.

 

مسأله 502ـ کشتن ملخ نیز براى محرم جایز نیست; بنابراین اگر از راهى بگذرد که ملخ در آن است، چنانچه مى تواند راه خود را تغییر دهد، و اگر نمى تواند باید مواظب باشد ملخ ها را حتّى الامکان پایمال ننماید، ولى در صورت ناچارى و مشقّت و عُسر و حرج اشکالى ندارد.

مسأله 503ـ کشتن حیوانات موذى، مانند مار و عقرب و درندگان، در جایى که ایجاد خطر نمایند جایز است.

مسأله 504ـ ذبح حیوانات اهلى، مانند مرغ خانگى و گاو و گوسفند و شتر، در حال احرام اشکالى ندارد.

مسأله 505ـ شکار حیوانات دریایى براى محرم جایز است.

مسأله 506ـ منظور از حیوانات دریایى حیواناتى است که تخم گذارى و رشد نوزاد آنها هر دو در دریا انجام شود، و در دریا هم زندگى کند.

مسأله 507ـ نگاه داشتن صید در حال احرام بنابر احتیاط واجب حرام است; هر چند مالک آن باشد.

مسأله 508ـ هر حیوانى که شکار آن حرام است، نوزاد و تخم آن نیز حرام است; هر چند در دست رس باشد.

مسأله 509ـ اگر محرم شکارى ذبح کند، بنابر مشهور در حکم میته (مردار) خواهد بود، و بنابر احتیاط واجب هیچ کس (چه محرم و چه غیر محرم) نمى تواند از آن استفاده کند.

مسأله 510ـ براى کشتن و شکار کردن هر یک از حیوانات صحرایى کفّاره اى معیّن شده است، ولى چون در حال حاضر این مسأله چندان مورد ابتلا نیست، و حجّاج بیت الله مطلقاً اقدام به شکار نمى کنند، از شرح آن صرفنظر مى شود.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای