25ـ حمل اسلحه
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 511ـ محرم نباید با خود اسلحه بردارد; خواه اسلحه گرم باشد، یا سرد، بلکه احتیاط آن است که از سلاحهاى دفاعى، مانند سپر و امثال آن، نیز استفاده نکند; ولى در موقع ضرورت، خطر و ترس از دزد و دشمن و حیوان درنده، حمل هر نوع سلاحى که لازم باشد جایز است.

مسأله 512ـ آنچه ممنوع است حمل نمودن اسلحه با خویش است; مانند بستن شمشیر به کمر، و گرفتن تفنگ بر دوش، یا با دست، ولى اگر در خانه و خیمه و اثاثیه خود سلاحى داشته باشد، براى احرام او ضرر ندارد; هر چند احتیاط مستحب آن است که آن را نیز در غیر موارد ضرورت ترک کند.

مسأله 513ـ هرگاه عمداً اسلحه با خود بردارد، احتیاط آن است که یک گوسفند کفّاره بدهد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای