قطع درخت و گیاه حرم
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 514ـ حرمت قطع گیاه و درخت حرم، اختصاص به حال احرام و شخصِ مُحرم ندارد; بلکه بر همه کس حرام است.

مسأله 515ـ اگر گیاه یا درختى در منزل انسان باشد، چنانچه خودش آن را کاشته باشد قطع آن جایز است، و اگر دیگرى کاشته قطع آن نیز مانعى ندارد; ولى احتیاط مستحب آن است که آن را قطع نکند; امّا قطع درختان و گیاهان خودرو ـ که قبل از بناى منزل در آن بوده ـ حرام است.

مسأله 516ـ گیاه أذخر که یکى از گیاهان خوشبو است از حکم بالا مستثنى است و قطع آن مانعى ندارد.

مسأله 517ـ اگر به صورت متعارف و عادى راه برود، و گیاهى بر اثر راه رفتن قطع شود، اشکالى ندارد.

 

مسأله 518ـ اگر حیوانى همراه داشته باشد نمى تواند از گیاهان و علفهاى حرم براى او بچیند; ولى جایز است حیوان را رها کند تا خودش علف بخورد.

مسأله 519ـ چنانچه درختى را که قطع آن جایز نیست قطع کند، احتیاط آن است که یک گاو کفّاره دهد; خواه آن درخت بزرگ باشد، یا کوچک.

مسأله 520ـ اگر قسمتى از درخت را قطع کند، نه همه آن را، لازم است قیمت آن را به عنوان کفّاره بپردازد.

مسأله 521ـ قطع گیاه حرم کفّاره اى جز استغفار ندارد.

مسأله 522ـ اگر نایب موجبات کفّاره را انجام دهد، کفّاره بر عهده خود اوست، نه منوب عنه.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای