استفتائات محرّمات احرام
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 531ـ آیا مردان محرم، براى محافظت از سرما، مى توانند از پتوهائى که حاشیه آن دوخته شده استفاده کنند؟

جواب: اشکالى ندارد، و حکم لباس دوخته بر آن جارى نمى شود.

سؤال 532ـ آیا مردان محرم مى توانند در شب مشعر براى محافظت از سرما از کیسه خواب استفاده کنند؟

جواب: جایز نیست و کفّاره آن،همان کفّاره پوشیدن لباس دوخته است.

سؤال 533ـ آیا منظور از لباس دوخته ـ که در حال احرام بر مردان حرام است ـ دوختنیهایى است که قطعات جدا از هم را به هم متّصل مى کنند، یا حتّى اگر بر روى حوله احرام هم دوخت بزنند اشکال دارد؟

جواب: این گونه دوختن ها اشکالى ندارد.

سؤال 534ـ آیا احرام در کفش دوخته شده، که تمام پشت پا را نگیرد، جایز است؟

جواب: آرى جایز است; ولى بهتر است مردان در حال احرام چنین کفشى نپوشند.

سؤال 535ـ آیا استفاده از دست و پاى مصنوعى، که با چرمهاى دوخته شده به بدن مى بندند، براى جانبازان و معلولینِ مُحرم جایز است؟

 

جواب: اشکالى ندارد، و کفّاره هم ندارد.

سؤال 536ـ آیا پوشیدن لباسهایى که قسمتهایى از آن، به عنوان تزیین، تور دوزى یا گلدوزى شده، براى زنان محرم جایز است؟ و آیا مقنعه جز لباس است؟

جواب: از لباسهاى زینتى در حال احرام باید پرهیز کرد، و مقنعه نیز جزء لباس است.

سؤال 537ـ در مورد زینت کردن زن در حال احرام فرموده اید: «اگر به قصد بقاء زینت قبل از احرام زینت کند، و اثرش پس از احرام نیز باقى باشد، اشکال دارد» آیا حکم مزبور تکلیفى است، یا وضعى؟

جواب: حکم مذکور تکلیفى است، و احرام او باطل نمى شود، و کفّاره اى ندارد.

سؤال 538ـ اگر محرم سر درد بگیرد و بدین جهت دستمالى بر سر ببندد، که تمام سر را بپوشاند، چه حکمى دارد؟

جواب:این کار در حال ضرورت جایز است; ولى بنابر احتیاط واجب کفّاره دارد.

سؤال 539ـ مُحرمى سرش را شسته و موهایش خیس است. اگر صبر کند تا موها به طور طبیعى خشک شود و سپس وضو بگیرد، نمازش به تأخیر مى افتد. وظیفه اش چیست؟

جواب: مانعى ندارد سرش را با حوله خشک کند، و سپس وضو بگیرد، ولى حوله را آهسته بکشد، تا مویى جدا نشود، همچنین دقت نماید تا همه سر را نپوشاند.

سؤال 540ـ اگر محرم سرش را با چیز دوخته ـ مانند کلاه دوخته شده ـ بپوشاند، آیا باید دو کفّاره بدهد، یا یک کفّاره کافى است؟

جواب: در مثل پارچه دوخته شده ـ که به صورت کلاه نیست ـ یک کفّاره دارد; ولى کلاه دوخته و مانند آن، بنابر احتیاط واجب دو کفّاره دارد.

سؤال 541ـ هرگاه زن محرم از مقنعه اى استفاده کند که روى چانه را تا لبها بپوشاند، چه حکمى دارد؟

جواب: اشکال ندارد;هرچندبهتر آن است که مقنعه روى خطّ چانه باشد.

سؤال 542ـ آیا زن مُحرِم مى تواند صورت خود را با حوله خشک کند.

جواب: خشک کردن صورت براى زنان با حوله مانعى ندارد. به شرط اینکه تمام صورت را نپوشاند.

سؤال 543ـ صورت خانمهاى محرم در حال پوشیدن یا درآوردن مقنعه خواه و ناخواه پوشیده مى شود، چه حکمى دارد؟

جواب: این مقدار مانعى ندارد.

سؤال 544ـ آیا عکس گرفتن در حال احرام، یا فیلمبردارى در این حال، اشکال دارد؟ چون عکس گیرنده به شیشه دوربین، که حالت شفّاف و آینه مانندى دارد، نگاه مى کند.

جواب: عکس بردارى و فیلم بردارى در حال احرام اشکالى ندارد.

سؤال 545ـ آیا براى محرم جایز است از صابون، یا شامپوهایى که بویى دارد ـ هر چند بوى خیلى خوشى نیست ـ استفاده کند؟

جواب: اگر صدق بوى خوش مى کند باید از آن اجتناب نماید; در غیر این صورت مانعى ندارد، و اگر مشکوک هم باشد، اشکالى ندارد.

سؤال 546ـ گرفتن ناخنِ شخصِ غیرِمحرم توسّط محرم چه حکمى دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال 547ـ طبق فتواى حضرتعالى،محرم از منزل خود در مکّه تا مسجد الحرام مى تواند از ماشین سقف دار استفاده کند. آیا کسانى که در مسجد الحرام براى حج احرام مى بندند نیز مى توانند در مکّه زیر سقف بروند؟

جواب: در شهر مانعى ندارد; هر چند در حال حرکت به سوى عرفات باشد، ولى هنگامى که به خارج شهر رسید سایبان جایز نیست; مگر این که شب باشد.

سؤال 548ـ استظلال براى شخصى که از تنعیم محرم مى شود چه حکمى دارد؟

جواب: با توجّه به این که تنعیم در حال حاضر جزء شهر مکّه شده و مکّه منزل است، استظلال در فرض سؤال اشکالى ندارد.

سؤال 549ـ افرادى که از مسجد شجره محرم شده، و شبانه با ماشین سقف دار به سمت مکّه حرکت کرده اند، نزدیک طلوع آفتاب در ماشین به خواب رفته، و پس از طلوع آفتاب بیدار شده، و بلافاصله ماشین را متوقّف کرده اند. آیا براى مدّتى که در حال حرکت روزانه در زیر سقف بوده اند کفّاره اى به آنها تعلق مى گیرد؟ اکنون که ماشین توقّف کرده و مى خواهند با حرکت در زیر سقف از ماشین پیاده شوند، چه حکمى دارد؟

جواب: در این صورت کفّاره اى لازم نیست.

سؤال 550ـ پیاده و سوار شدن از ماشینى که ایستاده، در صورتى که مستلزم گذشتن از زیر سقف جلو ماشین باشد، چه حکمى دارد؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 551ـ اینجانب ـ یکى از خدمه کاروانهاـ بعد از درک عرفات به اتّفاق بانوان کاروان، در اتوبوسى سقف دار قرار گرفته، و براى درک وقوف اضطرارى مشعر الحرام، صبح روز دهم به سمت مشعر حرکت کردیم. ناگهان یادم آمد که در هواى آفتابى نباید زیر سقف اتوبوس باشم. چند دقیقه پس از توجّه به این مطلب در اتوبوس بودم و پس از توقّف اتوبوس ـ بر اثر ترافیک ـ پیاده شده، و بقیّه راه را پیاده رفتم. لطفاً بفرمائید:

1ـ آیا کفّاره اى به من تعلّق مى گیرد؟

2ـ در صورت تعلّق کفّاره، آیا حتماً باید در منى ذبح گردد؟

 

3ـ در صورتى که ذبح در منى شرط باشد، اکنون که در تهران هستم، چه کنم؟

4ـ با توجّه به این که من خدمه کاروان بودم، و طبق دستور مدیر کاروان باید همراه بانوان با آن اتوبوس مى رفتم، و از خود استقلالى نداشتم، کفّاره بر عهده کیست؟

5ـ چنانچه ستاد حج یا شخص دیگرى تقبّل کند که ذبح را انجام دهد، آیا از گردن من ساقط مى شود؟

جواب: شما باید گوسفندى قربانى کنید، و انجام آن در وطن اشکالى ندارد. بلکه در شرایط فعلى، که یافتن مستحق در منى و حتّى مکّه مشکل است، ذبح در وطن اولى است، و مى توانید به مسئوولین ستاد حج یا شخص دیگرى نیابت دهید که از طرف شما ذبح کنند، و در این صورت قربانى آنها هم کافى است; ولى بدون نیابت دادن به آنها صحیح نیست.

سؤال 552ـ آیا استظلال مربوط به سایه حاصل از تابش عمودى خورشید است، یا شامل سایه حاصل از تابش مایل خورشید هم مى شود؟

جواب: سایه دیوارهاى ماشین بدون سقف و مانند آن مانعى ندارد.

سؤال 553ـ آیا استظلال مربوط به سایه اى است که بر سر محرم مى افتد، یا اگر سایه فقط بر شانه بیفتد نیز حکم استظلال دارد؟

جواب: در فرض سؤال، که سایه بر سر نیست، مانعى ندارد.

سؤال 554ـ آیا در عرفات ـ همانند منى ـ مى توان در حال حرکت از چتر استفاده کرد؟

جواب: حرکت کردن با چتر در عرفات نیز اشکال ندارد.

سؤال 555ـ در شهر مکّه تونلهائى وجود دارد که طول آن بیش از هزار متر است. آیا محرم مى تواند با اتومبیل مسقّف از آن عبور کند؟

 

جواب: مانعى ندارد; زیرا داخل شهر است.

سؤال 556ـ آیا محرم به محض رسیدن به شهر مکّه مى تواند از سایه استفاده کند، یا این کار بعد از رسیدن به محلّ اقامت و منزل جایز است؟

جواب: با رسیدن به مکّه استظلال مانعى ندارد.

سؤال 557ـ اخیراً از آخر منى تا نزدیکى محلّ جمرات سایبانى دست کرده اند. عبور محرم از این راه، در صورتى که هنوز منزل نکرده و از مشعر الحرام مستقیم به سمت جمرات مى رود، چه حکمى دارد؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 558ـ با ماشین بدون سقف در حال احرام به سمت مکّه حرکت کردیم، براى نوشیدن آب مجبور شدم به قسمت جلو اتوبوس که مسقّف است بروم. آیا مرتکب خلافى شده و باید کفّاره بپردازم؟

جواب: این کار جایز نیست، و اگر عمداً باشد کفّاره دارد، و کفّاره آن یک گوسفند براى تمام مدّت احرام است; ولى اگر در شب غیر بارانى باشد اشکال ندارد.

سؤال 559ـ یکى از خدمه کاروان ها مجبور است به عنوان راهنما به همراه زنان با ماشین سقف دار روزانه به سوى مکّه حرکت کند،چه حکمى دارد؟

جواب: رفتن زیر سایه در موقع ضرورت جایز است، ولى کفّاره دارد، و کفّاره آن براى هر احرام یک گوسفند است.

سؤال 560ـ برخى از حجّاج، که براى عمره مفرده محرم مى شوند، مجبورند روزانه و با ماشین مسقّف حرکت کنند، و در بین راه براى نماز و غذا چند مرتبه پیاده و سوار مى شوند. چند کفّاره بر آنان واجب است؟

جواب: براى تمام مدّت احرام عمره، یا تمام مدّت احرام حج، یک کفّاره کافى است.

سؤال 561ـ هرگاه شخصى که از احرام خارج شده موهاى شخص محرم را بتراشد یا کوتاه کند،یا یکى دیگر از کارهایى که بر محرم حرام است براى او انجام دهد،مانند گرفتن ناخن یا زینت کردن او و امثال آن، چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که محرم به میل و اختیار حاضر به این کار شود، مرتکب کار حرامى شده و باید کفّاره بدهد; ولى چنانچه بدون اختیار، یا از روى فراموشى بوده، کفّاره اى براى هیچ کدام ندارد.

سؤال 562ـ آیا شوهر پس از خروج از احرام مى تواند زوجه در حال احرامش را از روى شهوت لمس کند؟

جواب: براى شوهر اشکالى ندارد; ولى اگر زن نیز از این کار لذّت مى برد احتیاط آن است که به این کار رضایت ندهد.

سؤال 563ـ مردى از احرام خارج مى شود، سپس همسرش را که هنوز در احرام است مى بوسد، هر چند زن راضى به این کار نبوده است. حکم زن و مرد در این مسأله چیست؟

جواب: اگر زن اختیارى نداشته و راضى نبوده، چیزى بر او نیست، و بر مرد هم کفّاره اى واجب نشده است.

سؤال 564ـ آیا منظور از کشیدن دندان ـ که در فرض خونریزى مکروه است ـ دندان شخص محرم است، یا شامل دندان دیگرى هم مى شود؟ مثلا اگر دندانپزشک محرم باشد، و دندان شخص محرم یا غیر محرمى را بکشد آیا کراهت دارد؟

جواب: شامل دندان غیر نمى شود.

سؤال 565ـ آیادر حال احرام مى توان دندانى که شدیداً درد دارد، و دکتر سفارش به کشیدن آن کرده، را کشید هر چند باعث خونریزى شود؟

جواب: خارج کردن خون از بدن در حال احرام چه در حال ضرورت و غیر ضرورت حرام نیست، ولى مکروه است و کفّاره اى هم ندارد.

سؤال 566ـ تزریق آمپول براى تزریق کننده و تزریق شونده، که در حال احرام است، چه حکمى دارد؟

جواب: تزریق آمپول در حال احرام مانعى ندارد; ولى اگر موجب بیرون آمدن خون از بدن گردد مکروه است.

سؤال 567ـ آیا مى توان پوستهاى زاید را، که از لبها یا کنار ناخن ها بر آمده، از بدن جدا کرد؟

جواب: در صورتى که خون نیاید اشکالى ندارد، و اگر خون بیاید مکروه است، و در هر حال کفّاره اى ندارد.

سؤال 568ـ آیا سوگندهاى معمولى، همانند سوگندهاى روزمرّه مردم، در حال احرام اشکال دارد؟

جواب: قسم به غیر خدا از محرّمات احرام نیست.

سؤال 569ـ در مناسک حضرتعالى قطع درخت حرم جزء محرّمات احرام ذکر نشده است. آیا این کار از محرّمات احرام نیست؟

جواب: این کار از محرّمات احرام نیست، بلکه قطع درخت حرم بر همه کس حرام است.

سؤال 570ـ در بین مردم معروف است که شخص محرم نباید به کسى دستور بدهد; بلکه باید خود کارهایش را انجام دهد. آیا چنین مطلبى صحیح است؟ اگر در حال احرام به کسى دستور دهد آیا گناه کرده و کفّاره دارد؟

جواب: این کار اشکال ندارد; ولى تفاخر و برترى جویى حرام است.

سؤال 571ـ کسى که حجّش را باطل کرده، چگونه از احرام خارج شود؟

جواب: اگر حجِّ فاسد شده را به اتمام برساند، یا در بعضى از موارد که وظیفه او تبدیل به عمره مفرده است، عمره مفرده را به پایان برساند، از احرام خارج مى شود.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای