کفّارات احرام به طور خلاصه
فهرست موضوعات
جستجو 

گرچه کفّاره هر یک از محرّمات احرام، به هنگام ذکر آنها بیان شد، ولى مناسب است براى سهولت امر همه را یک جا بیاوریم:

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای