2ـ طواف
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 572ـ دوّم از واجبات عمره، طواف است; طواف یعنى هفت دور گردش به دور خانه خدا، که هم در عمره واجب است و هم در حج. (یک مرتبه در عمره، و دو بار در حج).

 مسأله 574ـ هرگاه طواف را سهواً ترک کند، لازم است هر وقت یادش آمد آن را بجا آورد، و اگر به وطن خود بازگشته و نمى تواند یا زحمت شدید دارد که به مکّه بازگردد، باید شخصِ موردِ اطمینانى را نایب بگیرد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای