اوّل: نیّت
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 575ـ باید طواف را با قصد خالص براى خدا بجا آورد; زیرا طواف از عبادات است، و بدون نیّت همراه با قصد قربت صحیح نیست.

مسأله 576ـ لازم نیست محرم نیّت را به زبان آورد، یا حتّى از قلب خود بگذراند; بلکه همین مقدار توجّه داشته باشد که تصمیم دارد طواف انجام دهد، و این توجّه تا پایان طواف وجود داشته باشد کافى است. به عبارت دیگر، نیّت در عبادات مانند نیّت در کارهاى روز مرّه است; همانطور که (مثلا) با قصد آب مى خورد و راه مى رود، اگر به همان شکل عبادت را بجا آورد نیّت انجام شده است; تنها قصد قربت در عبادات لازم است.

مسأله 577ـ اگر در انجام طواف، یا سایر اعمال عمره و حج، که عبادت است، ریا کند (یعنى براى نشان دادن، و به رخ دیگران کشیدن، و عمل خود را خوب جلوه دادن، عبادت را بجا آورد) آن عمل باطل است، و علاوه بر بطلان عمل، مرتکب معصیت و گناه بزرگى نیز شده است.

مسأله 578ـ اگر در انجام عبادت، رضایت و خشنودى دیگرى را هم مدّ نظر داشته باشد، و آن عمل خالص براى خدا نباشد، ریا و باطل است.

مسأله 579ـ در صحیح بودن عمل کفایت مى کند که آن را «براى خدا» یا «براى اطاعت امر خدا» یا «براى نجات از کیفر الهى» یا «براى رسیدن به بهشت» و یا «براى وصول به ثواب معنوى» انجام دهد.

مسأله 580ـ هرگاه بعد از تمام کردن طواف یا دیگر عبادات، مرتکب ریا شود، عبادت باطل نمى شود; هر چند کار خلافى کرده است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای