دوّم: طهارت از حدث
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 581ـ منظور از «طهارت از حدث» این است که محرم به هنگام طواف، از جنابت و حیض و نفاس پاک باشد، و وضو داشته باشد.

مسأله 582ـ «طهارت از حدث» در صورتى شرط است که طوافِ واجب باشد، امّا در طواف مستحب شرط نیست; هر چند افضل آن است که طهارت داشته باشد، بنابراین اگر جنب یا حائض، یا نفساء بوده و فراموش کرده، و با همان حال طواف نموده، طواف مستحب او صحیح است، امّا در صورت علم و آگاهى، چون بودن جنب در مسجد الحرام حرام است، طواف او صحیح نمى باشد، ولى طواف مستحب بدون وضو اشکالى ندارد.

مسأله 583ـ همان گونه که در بالا آمد طهارت از حدث در طواف واجب شرط است; چه طواف عمره باشد، یا طواف حج، یا طواف نساء. حتّى در عمره و حجّ مستحب ـ که پس از احرام بستن واجب است آن را تمام کند ـ طهارت از حدث شرط است.

مسأله 584ـ هرگاه شخصى که وضو نداشته، یا از جنابت، یا حیض، یا نفاس، پاک نبوده طواف واجب کند، طوافش باطل است; خواه از روى عمد باشد، یا بر اثر غفلت و نسیان، یا ندانستن مسأله.

مسأله 585ـ هرگاه محرم دسترسى به آب پیدا نکند، یا از استعمال آب معذور باشد، و نتواند صبر کند تا عذرش برطرف شود، واجب است به جاى آن تیمّم کند; خواه تیمّم بدل از غسل باشد، یا بدل از وضو; سپس طواف را بجا آورد.

مسأله 586ـ اگر محرم تیمّم بدل از غسل کرد، و سپس یکى از مبطلات وضو را انجام داد، لازم نیست تیمّم بدل از غسل را تکرار کند; بلکه تیمّم بدل از وضو مى کند، و تا زمانى که یکى از موجبات غسل حاصل نشده، و عذرش باقى است، همان تیمّم بدل از غسل اوّل کافى است.

مسأله 587ـ اگر امید دارد که عذرش مرتفع گردد، احتیاط واجب آن است که تا آخرین فرصت صبر کند; اگر عذر برطرف نشد تیمّم کند.

مسأله 588ـ اگر با طهارت بوده و شک کند که حدثى از او سر زده، بنا را بر طهارت مى گذارد، و لازم نیست دوباره آن را انجام دهد.

مسأله 589ـ هرگاه یقین داشته باشد غسل بر او واجب شده، یا وضویش باطل گردیده، سپس شک کند که وضو گرفته یا غسل کرده، باید وظیفه غسل یا وضو را انجام دهد.

مسأله 590ـ هرگاه بعد از انجام طواف شک کند آن را با وضو بجا آورده، یا شک کند غسل را انجام داده؟ طوافش صحیح است; ولى براى اعمال بعد (که نیاز به وضو، یا غسل دارد) باید آن را بجا آورد.

مسأله 591ـ اگر در اثناء طواف شک کند وضو گرفته؟ و حالت سابقه خود را از وضو و حدث نداند، اگر بعد از تمام شدن دور چهارم باشد طواف را رها مى کند و وضو مى گیرد، و از همانجا بقیّه طواف را بجا مى آورد، و سپس احتیاطاً آن را اعاده مى کند، و اگر قبل از دور چهارم باشد، طواف او باطل است.

مسأله 592ـ هرگاه در اثناء طواف شک کند غسلى که بر او واجب بوده انجام داده، یا نه؟ باید فوراً از مسجد الحرام خارج شود، و پس از غسل بازگردد، سپس اگر حدّاقل چهار دور را تمام کرده باشد، دنباله آن را بجا مى آورد، و احتیاط آن است که پس از اتمام طواف آن را اعاده کند، و اگر قبل از شوط چهارم بوده، از اوّل شروع مى کند.

مسأله 593ـ هرگاه زن محرم حائض شود و نتواند طواف و نماز طواف را با طهارت قبل از وقوف به عرفات بجا آورد، باید نیّت حجّ اِفراد کند، و بعد از اتمام اعمال حج، عمره مفرده را با طهارت انجام دهد; خواه حائض شدن قبل از احرام باشد، یا بعد از احرام. حکم زن زائو نیز همین است.

مسأله 594ـ بانوان مى توانند با خوردن قرص، عادت را به عقب بیندازند و طواف و عمره را به جا آورند، و براى حجّ و عمره آنها اشکال ندارد.

 

مسأله 595ـ هرگاه بانوان بعد از خوردن قرص در ایّام عادت لک ببینند، و سه روز پشت سر هم ادامه نداشته باشد، حیض محسوب نمى شود. وضو مى گیرند، و اعمالشان صحیح است.

مسأله 596ـ هرگاه زنى در غیر ایّام عادت ماهانه لک ببیند، و به اعتقاد این که خون عادت نیست، طواف و نماز طوافش را انجام دهد، و شب بعد از طواف خونى ببیند که تمام شرایط عادت ماهیانه را داشته باشد، اگر یقین کند که بعد از دیدن لک (در شب قبل از طواف) خون در باطن بوده و قطع نشده، آن لک احکام حیض دارد و طواف و نماز طوافش باطل است، ولى حجّ و عمره او صحیح است، امّا باید طواف و نماز طواف را (بعد از قطع عادت و انجام غسل) اعاده کند، و اگر در عمره بوده، در صورت تنگى وقت براى اعاده طواف و نماز آن، احتیاطاً بعد از حج یک عمره مفرده نیز به جا آورد. ولى اگر شک دارد، یا یقین دارد که آن لک مدّتى قطع شده (و این خون تازه اى است)، حکم حیض ندارد و اعمالش صحیح است.

مسأله 597ـ هرگاه کسى مشغول طواف واجب باشد و وضوى او باطل شود، تجدید وضو مى کند و باز مى گردد. اگر حدّاقل چهار دور را تمام کرده بود، بقیّه را بجا مى آورد، و اگر کمتر از چهار دور بوده از اوّل شروع مى کند، و اگر زن در حال طواف عادت ماهانه شود، فوراً از مسجد الحرام خارج مى شود، و حکم او نیز بعد از پاک شدن همین است.

مسأله 598ـ اگر به خاطر پیش آمدن حاجت ضرورى براى خودش یا یکى از برادران و خواهران دینى، طواف واجب خود را قطع کند، مطابق مسأله سابق عمل مى نماید.

مسأله 599ـ هرگاه در اثناء طواف بیمارى شدیدى به او دست دهد که قادر بر اتمام طواف نباشد طواف را قطع مى کند، و پس از بهبودى اگر چهار دور را تکمیل کرده بوده، باقیمانده را بجا مى آورد، و اگر کمتر از آن بوده، طواف را از سر مى گیرد، و اگر بیمارى ادامه یافت و نتوانست شخصاً طواف کند، او را طواف مى دهند، و اگر به این صورت نیز نتوانست طواف کند، نایب مى گیرد.

مسأله 600ـ هرگاه طواف مستحب را رها کند و دنبال کارى برود (خواه ضرورى باشد، یا غیر ضرورى) هنگامى که باز مى گردد مى تواند از همانجا که رها کرده ادامه دهد; خواه چهار دور تمام شده باشد، یا نه.

مسأله 601ـ نشستن در حال طواف براى رفع خستگى مانعى ندارد; ولى احتیاط واجب آن است که موالات عرفى به هم نخورد (یعنى مطابق معمول طواف را پشت سر هم و بدون فاصله زیاد بجا آورد).

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای