چهارم: ختنه براى مردان
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 610ـ هرگاه مردى ختنه نکرده باشد، طوافش باطل است، و احتیاط واجب آن است که پسر نابالغ نیز ختنه کرده باشد.

مسأله 611ـ اگر بچّه ختنه نشده را وادار به احرام کنند، یا او را محرم نمایند، احرام او صحیح است; ولى تمام طوافهاى او اشکال دارد. بنابراین، چنین فردى در احرام باقى مى ماند، و در آمدن از احرام براى او مشکل مى شود; مگر آن که او را ختنه کنند، و سپس طواف کند، یا او را طواف دهند.

مسأله 612ـ اگر کسى ختنه کرده به دنیا بیاید، طوافش صحیح است.

مسأله 613ـ هرگاه کسى از روى عمد، یا فراموشى، یا ندانستن مسأله، طواف را بدون ختنه انجام دهد، طوافش باطل است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای