پنجم: پوشانیدن عورت
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 614ـ پوشانیدن عورت بر طواف کننده واجب است; بلکه لازم است بدن خود را طورى بپوشاند که نگویند بدنش برهنه است.

مسأله 615ـ احتیاط واجب آن است که تمام شرایط لباس نمازگزار را در حال طواف رعایت کند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای