حکم مسلوس
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 622ـ وظیفه مسلوس (کسى که بى اختیار قطرات بول از او خارج مى شود) نسبت به طواف و نماز طواف چیست؟

جواب: اگر در زمان خاصّى بیماریش تخفیف پیدا مى کند، به گونه اى که مى تواند در آن زمان طواف و نماز طواف را با وضو و بدنِ پاک به جا آورد، باید این اعمال را در آن زمان انجام دهد و اگر چنین وقتى ندارد، در صورتى که زحمت زیادى نداشته باشد، هر بار که وضویش باطل شد تجدید وضو کند، و اگر زحمت زیاد دارد، براى طواف یک وضو، و براى نماز هم یک وضو مى گیرد، و نایب گرفتن لازم نیست.

سؤال 623ـ شخصى عمل جرّاحى کرده، و فعلا کیسه اى به او بسته اند که پیوسته قطرات بول در آن مى ریزد; خواه از مجراى بول، یا از محلّى که جرّاحى و سوراخ شده است. آیا چنین شخصى حکم مسلوس را دارد؟

جواب: آرى، حکم مسلوس را دارد که حکم آن در پاسخ قبل گذشت.

سؤال 624ـ مُحرمى که مبتلا به خروج ریح است (یعنى مرضى دارد که نمى تواند از خارج شدن باد جلوگیرى کند) و در طول سال شاید یکى دو ماه بیماریش تخفیف پیدا کند، ولى نوعاً به فاصله یکى دو دقیقه وضویش باطل مى شود، تکلیفش چیست؟

جواب: چنانچه نتواند در اثناء طواف وضو بگیرد، یا این کار زحمت زیاد داشته باشد، مى تواند براى طواف به یک وضو اکتفا کند، و براى نماز طواف وضوى دیگرى بگیرد. هر چند در اثناء طواف و نماز، وضویش باطل شود، و نیازى به نایب گرفتن نیست.

سؤال 625ـ پیرمردى سلس بول دارد و خود را براى طواف از تنجیس لباس و مسجد حفظ نمى کند و به راهنمایى و ارشاد دیگران توجه ندارد; آیا مى تواند براى طواف نایب بگیرد؟

جواب: باید نایب بگیرد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای