حکم مبطون
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 626ـ مدّتى است، که به علّت بیمارى و در اثر عمل جرّاحى، مبطون هستم و خروج مدفوع را احساس نمى کنم. بدین جهت از کیسه مخصوصى استفاده نموده، و براى وضو و نماز طبق رساله عمل مى کنم. با توجّه به این که سال آینده، انشاء الله، به زیارت خانه خدا نائل مى شوم، وظیفه ام در رابطه با مراسم حج چیست؟

جواب: چنانچه زمانى باشد که بتوانید طواف و نماز طواف را بدون خروج آن انجام دهید، باید همان زمان را انتخاب نموده، و اعمالتان را انجام دهید و اگر چنین چیزى امکان پذیر نیست، و به هیچ وجه خروج آن را احساس نمى کنید، طواف را با یک وضو، و نماز طواف را با وضوى دیگر انجام دهید.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای