وظیفه مستحاضه، حائض و جنب
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 627ـ خانمى طبق تاریخ تولّدش، بیش از پنجاه سال شمسى دارد، و یک سال و نیم است که عادت ماهانه نشده; ولى در حال احرام خون مى بیند. آیا مى توان در یائسگى او تردید کرد؟ وظیفه او چیست؟

جواب: هرگاه شرایط و صفات عادت ماهیانه را نداشته باشد، حکم مستحاضه را دارد و با انجام وظیفه مستحاضه حج و طواف او صحیح است.

سؤال 628ـ هرگاه زنان سیّده پس از شصت سال، و غیر سیّده بعد از پنجاه سال، چند روز متوالى خونى ببینند، که همه نشانه هاى حیض را داشته باشد، براى طواف و نماز طواف چه کنند؟

جواب: در صورت داشتن تمام نشانه هاى حیض، حکم حیض را دارد. در ضمن زنان سادات در محیط ما حکم زنان قرشیّه را ندارند، و آنها نیز در پنجاه سالگى قمرى (حدود 5/48 سال شمسى) یائسه مى شوند، یعنى هرگونه خون مشکوکى ببینند حکم استحاضه را دارد.

سؤال 629ـ خانمى در حال طواف مستحاضه قلیله مى شود. وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر بعد از تمام شدن دور چهارم بوده، پس از تجدید وضو و تطهیر بدن و لباس، طواف را تمام مى کند، و اگر قبل از تمام شدن دور چهارم بوده، پس از تجدید وضو و تطهیر، طواف را از اوّل شروع مى کند.

سؤال 630ـ زن مستحاضه اى پس از انجام غسل و وضو مشغول طواف مى شود، ولى در اثناء طواف لک مى بیند. وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر خون او مستمر است و به وظیفه اش عمل کرده، و در حدّ امکان از خروج خون جلوگیرى نموده، وظیفه اى ندارد، ولى اگر خون کاملا قطع شده و غسل کرده، سپس خون جارى شده، حکم حدث جدید را دارد.

 

سؤال 631ـ زن مستحاضه که باید غسل کند و وضو بگیرد، و با این کار فاصله اى بین اعمال او پیش مى آید، که گاهى از اوقات طولانى است، مثل این که باید براى غسل به منزل برود. آیا این فاصله اشکال ندارد؟

جواب: همانطور که قبلا گفته شد، هنگامى که مستحاضه وظیفه غسل خود را براى نمازها انجام دهد به حکم طاهر است، و غسل دیگرى براى طواف و نماز طواف لازم نیست.

سؤال 632ـ خانم مستحاضه اى طبق وظیفه اش غسل کرد، یا وضو گرفت، و مشغول طواف شد. در بین طواف، نماز ظهر شروع شد. طواف را قطع کرد و نمازش را خواند. پس از نماز، با همان وضو یا غسل طوافش را ادامه داد. آیا طوافش صحیح است؟

جواب: هرگاه مستحاضه کثیره غسلهاى نماز خود را به موقع بجا آورد، غسل دیگرى مطلقا براى طواف و نماز طواف بر او واجب نیست.

سؤال 633ـ خانمى پس از وقوف در عرفات و مشعر، عادت ماهانه مى بیند. با مصرف قرص خون قطع مى شود، و اعمال را انجام مى دهد; ولى پس از آن لک مى بیند. وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر اعمال او در حال پاک بودن انجام شده صحیح است، و اشکالى ندارد.

سؤال 634ـ بعضى از بانوان براى جلوگیرى از عادت ماهیانه، مخصوصاً جهت اعمال حج، قرص مى خورند; ولى با این حال به هنگام احرام لکّه هاى مختصرى مى بینند. آیا ضررى به اعمال آنها مى زند؟

جواب: لکّه هاى مزبور، اگر سه روز مستمرّاً ادامه نیابد، حکم استحاضه را دارد، و ضررى به اعمال حج نمى زند، و باید مطابق اعمال استحاضه عمل کنند و چنانچه فقط لکّه هایى دیده و ادامه نداشته، تنها وضو بر آنان واجب است، و غسل ندارد.

سؤال 635ـ اگر صاحب عادت «وقتیّه و عددیّه» که عدد روزهاى عادتش همواره مثلا هفت روز است، روز هفتم پاک شود و غسل کند، سپس اعمال حج را بجا آورد، ولى بعداً لک ببیند، اعمالش چگونه است؟

جواب: هرگاه اعمال او در حال پاکى واقع شده، صحیح است.

سؤال 636ـ نظم عادت ماهانه بعضى از خانمها به خاطر مصرف قرص جلوگیرى بر هم مى خورد; به طورى که گاه به مدّت طولانى مرتّب خون یا لک مى بینند. وظیفه این دسته از زنان در حج چیست؟

جواب: اگر خون سه روز استمرار داشته باشد، و در ایّام عادت دیده شود، هر چند به این صورت که پس از شروع تا سه روز باطن آلوده باشد، محکوم به حکم حیض است. در غیر این صورت، احکام استحاضه را دارد.

سؤال 637ـ خانمى عادت ماهانه نمى شود; ولى هر دو ماه یکبار دو سه روزى لک و ترشّحات مى بیند، وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر خون، هر چند در داخل و باطن، تا سه روز استمرار نداشته، حکم استحاضه را دارد.

سؤال 638ـ هرگاه زنى در عمره تمتّع بعد از سه شوط و نیم و قبل از چهار دور حائض شود، و تا قبل از رفتن به عرفات پاک نگردد، وظیفه اش چیست؟

جواب: باید نیّت حجّ اِفراد کند; و بعد از اتمام حج، عمره مفرده بجا آورد.

سؤال 639ـ اگر خانمى بعد از دور چهارم در طواف عمره تمتّع حائض شود، و تا وقت وقوف به عرفات پاک نشود، چه تکلیفى دارد؟

 

جواب: باید سعى و تقصیر عمره تمتّع را انجام دهد، سپس براى حجّ تمتّع احرام ببندد، و به هنگام طواف حجّ تمتّع (قبل، یا بعد از آن) بقیّه طواف عمره تمتّع و نماز آن را بجا آورد.

سؤال 640ـ خانمى عمره تمتّع را به پایان مى رساند، سپس متوجّه مى شود که طوافش به جهتى باطل بوده، و اکنون نیز عادت ماهانه شده است. وظیفه اش چیست؟

جواب: هر وقت پاک شد طواف و نماز طواف را اعاده مى کند و اگر قبل از وقوف به عرفات پاک نشود براى حج محرم مى گردد، و پس از بازگشت به مکّه و رفع عذر، آن اعمال را بجا مى آورد.

سؤال 641ـ خانمى بر اثر جهل و ناآگاهى از احکام شرع، پس از پاک شدن از عادت ماهانه، خیال مى کرده جنب است، و لهذا نیّت غسل جنابت کرده، و با همین حال حج بجا آورده است. حجّ او چه حکمى دارد؟

جواب: اگر منظورش انجام غسل براى عادت ماهانه بوده، و اسم آن را جنابت گذاشته، عملش صحیح است.

سؤال 642ـ شخصى پس از به جا آوردن اعمال حج متوجّه مى شود که غسل مسّ میّت بر او واجب بوده، و هنوز آن را انجام نداده است. آیا حجّش صحیح است؟

جواب: هرگاه غسل واجب یا مستحبّ دیگرى انجام داده کفایت مى کند، و حجّش صحیح است و اکنون وظیفه اى ندارد، ولى اگر هیچ غسلى نکرده، هر چند حجّش اشکالى ندارد، امّا واجب است طوافها و نمازهاى آن را اعاده کند، و اگر خودش قادر نیست نایب بگیرد.

سؤال 643ـ دختر مجرّدى در اوائل سن بلوغ جنب شده، و تا کنون غسل جنابت نکرده; ولى غسلهایى مانند غسل حیض یا جمعه را انجام داده، و با این کیفیّت به حج رفته است. لطفاً بفرمائید:

1ـ عبادتهایى که بعد از آن حالت تاکنون انجام داده چه وضعى دارد؟

2ـ آیا هنوز از احرام خارج نشده، و جمیع محرّمات احرام بر او حرام است؟

3ـ حجّش چه حکمى دارد، و اکنون وظیفه اش چیست؟

جواب: هرگاه غسل دیگرى انجام داده کفایت مى کند; بنابراین، اعمالى که بعد از غسل حیض یا جمعه انجام داده، از جمله حجّ او، صحیح است، ولى نمازهایى را که بعد از جنابت و قبل از اوّلین غسل خوانده باید به تدریج قضا کند، و اگر بعد از جنابت تا زمان حج هیچ غسلى نکرده، باید طوافهاى عمره و حج و طواف نساء و نمازهاى آن را دوباره بجا آورد، و اگر نمى تواند، نایب بگیرد، و تا زمانى که این اعمال را اعاده نکرده، باید از بوى خوش و ازدواج و محرّماتى که با طواف نساء حلال مى شود، احتیاطاً اجتناب کند.

سؤال 644ـ هرگاه شخص محرم جنب شود، و آب برایش ضرر داشته باشد، و وقت عمره مى گذرد، آیا طواف و نماز آن با تیمّم کافى است، یا باید نایب هم بگیرد؟

جواب: کافى است، و نایب گرفتن لازم نیست.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای