پاک بودن از نجاسات
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 645ـ شخصى در دور ششم طواف نجاستى در بدن خود مشاهده کرده، و یقین دارد که از دورهاى قبل بوده است، ولى بدون توجّه به این مطلب، طواف را تکمیل کرده، و پس از تطهیر بدن طواف را اعاده مى نماید، سپس بقیّه اعمال عمره را به انجام مى رساند. آیا اعمال او صحیح است؟

 

جواب: عمل او اشکالى ندارد.

سؤال 646ـ شخصى در حین طواف متوجّه اندکى خون بر بینى خود مى شود. با دستمال آن را پاک کرده، و طواف را به انجام مى رساند. آیا طوافش صحیح است؟

جواب: اگر بینى او نجس شده باید آن را آب بکشد، و طواف را تکمیل کند، و اگر این کار را نکرده، احتیاط آن است که بعد از تطهیر آن را تکمیل کند و نماز بخواند، سپس طواف و نماز را اعاده کند.

سؤال 647ـ اگر بچّه هاى کوچک در حال طواف یا سعى به خواب روند، یا در قنداقه خود بول کنند، چه حکمى دارند؟

جواب: در هر دو صورت حجّ آنها صحیح است; انشاء الله.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای