طواف در لباس مشمول خمس
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 651ـ شخصى با پول خمس نداده لباس احرام خریده، و با همان لباس محرم شده، و طواف و نماز طواف را بجا آورده است. اکنون وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر از روى علم و عمد نبوده، عمره و حجّ او صحیح است، ولى در صورتى که جاهل مقصّر بوده، احتیاط واجب آن است طواف و نماز آن، و قربانى را اعاده کند.

سؤال 652ـ هرگاه مُحرم به هنگام طواف پول خمس نداده همراه داشته باشد، آیا طوافش اشکال پیدا مى کند؟

جواب: اشکالى براى طوافش ایجاد نمى کند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای